Kittilä: Suomen Kuvalehti voitti hallinto-oikeudessa – Eilavaara-asiakirjat ovat julkisia

Kunnanjohtajalla ei ole toimivaltaa salata asiakirjoja.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoo 3. marraskuuta antamassaan ratkaisussa, että Kittilän kunnan päätöksentekoon liittyvät niin sanotut Eilavaara-asiakirjat ovat julkisia ja kunnan tulee luovuttaa ne Suomen Kuvalehdelle päätöksen saatua lainvoiman.

”Vt. kunnanjohtajalla ei ole  julkisuuslakiin tai muuhunkaan lakiin perustuvaa toimivaltaa määrätä asiakirjoja yleisesti salassa pidettäväksi”, hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan.

Edelleen hallinto-oikeus painottaa, että asiakirja, joka on osana esitutkintaviranomaisen tutkinta-aineistoa, voi toisen viranomaisen käytössä olla julkinen asiakirja.

Suomen Kuvalehden valitusta ratkaistessaan hallinto-oikeus on saanut Eilavaara-asiakirjat käyttöönsä. Hallinto-oikeuden mukaan kyseisiin asiakirjoihin ”ei sisälly julkisuuslain 24§:n 1 momentissa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja”.

Kaiken lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että SK:lle oli annettu väärät muutoksenhakuohjeet. Niiden mukaan Tornbergin salauspäätöksestä olisi voinut tehdä oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle.

SK kuitenkin valitti suoraan hallinto-oikeuteen, kuten julkisuuslaki edellyttää.

 

Eilavaara-asiakirjat liittyvät Kittilän kuntapäättäjien harjoittamaan varjovalmisteluun.

Osalla päättäjistä on ollut oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran laatimia asiakirjoja, jotka Eilavaaran laskuerittelyn mukaan liittyvät kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön sotkuihin sekä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisprosessiin.

Lasku on yritetty maksattaa kunnalla, vaikka edes kaikilla kunnanhallituksen jäsenillä ei ole ollut kyseisiä asiakirjoja.

Suomen Kuvalehti vaati asiakirjoja julkisuuslakiin vedoten ensimmäisen kerran jo maaliskuun 2015 lopulla. Asiakirjoja ei kuitenkaan ollut tuolloin kunnan arkistossa, vaikka kunta oli saanut niistä laskun.

Kyösti Tornbergin aloitettua huhtikuussa 2015 Kittilän vt. kunnanjohtajana, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk) toimitti asiakirjat kuntaan.

SK uudisti pian tämän jälkeen asiakirjapyyntönsä. Tornberg salasi päätöksellään asiakirjat 21. huhtikuuta 2015 vedoten Eilavaara-asiassa käynnistyneeseen keskusrikospoliisin esitutkintaan, joka on nyt jo syyteharkinnassa.

Salauspäätöksessään Tornberg vetosi esitutkintaviranomaisen oikeuteen salata tutkinnassa olevia asiakirjoja, vaikka kunta ei ole esitutkintaviranomainen eikä kunnalla ole oikeutta salata asiakirjoja toista viranomaista koskevaan lakiin perustuen.

 

Suomen Kuvalehti teki myös tutkintapyynnön Lapin poliisilaitokselle Tornbergin salauspäätöksestä.

SK kiinnitti valituksessaan huomiota ennen kaikkea siihen, että kunnanjohtajalla ei ole toimivaltaa julistaa asiakirjoja salaiseksi.

SK perusti valituksensa Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään tulkintaan julkisuuslaista.

Mäenpäätä pidetään oikeusoppineiden piirissä valtakunnan ykkösasiantuntijana julkisuuslakikysymyksissä. Mäenpää piti Tornbergin salauspäätöstä ”yksiselitteisesti lainvastaisena”.

Tornberg puolestaan väheksyi hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa Mäenpään julkisuuslain tuntemusta.

Tornberg voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden Kittilä-ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja viivyttää lainmukaista ratkaisua.

Valitus tuskin menestyy. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu on käytännössä aukottomasti perusteltu.

SK:n lisäksi Tornbergin salauspäätöksestä valitti myöhemmin Yle Lapin toimittaja Jyri Tynkkynen, joka joutui varsin kummallisen episodin keskelle pyytäessään asiakirjoja kesäkuussa 2015.

Myös Yle Lapin toimitus sai SK:n tapaan nyt 4. marraskuuta sähköpostitse hyviä uutisia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta.

 

Kittilän päättäjien enemmistö ja vt. kunnanjohtaja, oikeustieteen tohtori Kyösti Tornberg ovat saaneet tämän vuoden aikana kylmää kyytiä hallintotuomioistuimilta.

Helmikuun alussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen lainvastaiseksi, ja kesäkuun alussa korkein hallinto-oikeus piti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisun voimassa kunnan valitettua siitä.

Kesäkuun lopulla Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) kunnanvaltuustolta saamat moitteet lainvastaisiksi ja palautti myös keskeisistä tehtävistään syrjään siirretyn hallintojohtaja Esa Mäkisen takaisiin omiin työtehtäviinsä.

Nyt siis Tornbergin Eilavaara-asiakirjoja koskeva salauspäätös todettiin lainvastaiseksi.

Viime helmikuussa Tornberg salasi kuntapäättäjiltä ennen ratkaisevaa kunnanvaltuuston kokousta tiedon valtiovarainministeriön pyytämästä selvityksestä, joka koski kunnan päätöksenteon tilaa. Kun ministeriö sai tiedon Tornbergin salausratkaisusta, se käynnisti Lex Kittilän valmistelun.

Lex Kittilä antaisi valtiolle puuttumiskeinoja kunnan kriisiytyessä laajan virkarikostukinnan keskellä.

Kittilässä kaavaillaan parhaillaan jatkoaikaa Kyösti Tornbergille vt. kunnanjohtajana. Hänen nykyinen pestinsä päättyy vuoden lopussa.