Kittilä: Suomen Kuvalehti vaatii nyt Eilavaara-asiakirjoja oikeusteitse

SK teki myös tutkintapyynnön vt. kunnanjohtajan menettelystä määrätä asiakirjat salaisiksi.
Kotimaa 22.5.2015 18:15
Kittilän kunnantalo.
Kittilän kunnantalo. © Jouni Kela / Lehtikuva

Suomen Kuvalehti on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Kittilän vt. kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin päätöksestä määrätä niin sanotut Eilavaara-asiakirjat salaisiksi.

Valituksessaan SK pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan Tornbergin tekemän salauspäätöksen ja velvoittamaan Kittilän kunnan / vt. kunnanjohtaja Tornbergin välittömästi luovuttamaan kyseiset Eilavaara-asiakirjat sähköpostitse SK:lle.

Suomen Kuvalehti perustaa valituksensa julkisuuslakiin, jonka ensimmäisen pykälän mukaan ”viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä”.

Julkisuuslain 7. pykälän mukaan ”viranomaiselle asian käsittelyä varten toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetä”.

SK katsoo, että kiistanalaiset ja kohua herättäneet Eilavaara-asiakirjat ovat tulleet julkisiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk) on luovuttanut ne Kittilän kunnalle 16. huhtikuuta.

 

Lisäksi Suomen Kuvalehti on tehnyt Lapin poliisilaitokselle tutkintapyynnön vt. kunnanjohtajan menettelystä.

Tutkintapyynnössä SK katsoo, että Kyösti Tornberg on ylittänyt toimivaltansa määräämällä asiakirjat salaisiksi ja menetellyt julkisuuslain vastaisesti kieltäytyessään luovuttamasta niitä.

SK pyytää poliisia tutkimaan, onko vt. kunnanjohtaja Tornberg virkamiehenä näin toimiessaan syyllistynyt rangaistavaan menettelyyn. Julkisuuslain noudattaminen on virkamiehen virkavelvollisuus.

Tutkintapyynnössään Suomen Kuvalehti korostaa, että julkisilla tiedotusvälineillä on keskeinen asema ja tehtävä asiakirjajulkisuuden ja sananvapauden toteuttamisessa. Asiakirjojen perusteeton salaaminen vaikeuttaa ratkaisevasti tämän tehtävän suorittamista.

 

Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg perusteli salauspäätöstään käynnissä olevalla keskusrikospoliisin esitutkinnalla.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää totesi Suomen Kuvalehden haastattelussa, että kunnanjohtajalla ei ole toimivaltaa määrätä asiakirjoja salaisiksi.

”Kun oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaara on kunnanjohtajan päätöksen mukaan toimittanut asiantuntijalausuntoja Kittilän kunnalle, on aivan selvää, että noita lausuntoja ei ole laadittu esitutkintaa varten. Kuntahan ei ole esitutkintaviranomainen”, Mäenpää sanoi. ”Lausuntojen salassapidolle ei siis ole laillista perustetta.”

Oikeusoppineet pitävät professori Mäenpäätä julkisuuslainsäädännön parhaana asiantuntijana.

SK tukeutuu valituksessaan hallinto-oikeudelle ja tutkintapyynnössään poliisille professori Mäenpään näkemykseen, jonka mukaan Eilavaara-asiakirjojen tulee olla julkisia, koska ne on toimitettu kunnalle asian käsittelyä varten.

 

Suomen Kuvalehti vaati Kittilän kunnanhallitukselta Eilavaara-asiakirjoja ensimmäisen kerran jo 27. maaliskuuta. Kunnanhallitus jätti asian kokouksessaan 30. maaliskuuta pöydälle.

Sen jälkeen SK kysyi asiakirjoja useaan kertaan huhtikuussa vt. kunnanjohtajan virassa aloittaneelta Tornbergilta, joka lopulta ilmoitti SK:lle määränneensä asiakirjat salaisiksi 21. huhtikuuta – saatuaan asiakirjat haltuunsa vain vajaa viikko aiemmin Markku Mäkitalolta.

SK kertoi maaliskuussa varjovalmistelun paljastumisesta Kittilän kunnan päätöksenteossa. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara oli lähettänyt kunnanhallitukselle laskun antamastaan lainopillisesta neuvonnasta.

Laskun erittelyn osoittamia asiakirjoja ei kuitenkaan löytynyt tuolloin kunnan arkistosta, eivätkä kaikki kunnanhallituksen jäsenet – keskushallinnon virkamiehistä puhumattakaan – olleet tietoisia tällaisen lakiavun käytöstä ja Eilavaaran laatimista asiakirjoista.

Kunnanhallitus ei ole tehnyt ainuttakaan päätöstä tilata lainopillista neuvontaa nimenomaan Eilavaaralta.