Kittilä: Nyt erottaja valitti kunnanjohtajan erottamisesta

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ei kuitenkaan halua, että päätös kumottaisiin.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) on valittanut kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamispäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Erottamisesta ovat valittaneet myös valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) sekä erotettu kunnanjohtaja Mäkelä.

Timo Kurula katsoo valituksessaan, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tulisi jättää Inkeri Yrityksen valitus huomiotta. Hänen mukaansa Yritys on ollut esteellinen osallistumaan kunnanjohtajan erottamisen käsittelyyn.

Kurula haluaa hallinto-oikeuden toteavan Yrityksen esteelliseksi, mutta hänen mielestään hallinto-oikeuden ei tulisi kumota kunnanjohtajan erottamista, jos Yritys katsottaisiin esteelliseksi.

Kurula äänesti Mäkelän erottamisen puolesta kunnanvaltuustossa 17. marraskuuta 2014.

Yrityksen ja Mäkelän valituksissa korostetaan, että erottamiselle ei ole asiallisia perusteita, päätös on lainvastainen ja se on kaiken lisäksi syntynyt virheellisessä järjestyksessä, sillä Mäkelää ei kuultu lainkaan tilapäisen valiokunnan lopullisesta erottamisraportista.

 

Mistä Inkeri Yrityksen esteellisyys valtuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana voisi sitten syntyä?

Kurulan mielestä Yritys on ”toiminut moninkertaisesti Suomen lakien vastaisesti syksyn 2014 kuluessa. Syyskuun 15. päivä hän suoritti Kittilän kunnanhallituksen osittaisen virantoimituksesta pidättämisen ilman perusteltua syytä hyvän hallintotavan vastaisesti.”

Kurulan mielestä kyseinen tapahtuma ”on luonut ennakolta asenteen ja hänen suorittamansa kunnanhallituksen osittainen virantoimituksesta pidättäminen myös asetelman, että hänen olisi tullut jäävätä itsensä kunnanvaltuustossa asian käsittelystä. Luottamus hallintoon hänen osaltaan voidaan katsoa vaarantuneeksi hallinnon objektiivisuusperiaatteen pohjalta.”

Kurulan mukaan Yritys on ollut hallintolain esteellisyysperusteiden mukaisesti esteellinen.

Yritys on perustellut julkisuudessa useaan otteeseen turvautumistaan kuntalain 40 pykälään pidättäessään kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta niissä asiakokonaisuuksissa, jotka ovat keskusrikospoliisin tutkinnassa.

Ennen kuin Yritys pidätti kunnanhallituksen jäsenet päätöksenteosta, poliisi oli vahvistanut julkisuudessa, että tilapäisen valiokunnan raportissa oli vakavia virheitä, jotka liittyivät kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaareen kohdistuneeseen esitutkintaan. Raportissa annettiin virheellistä tietoa esitutkinnan lopettamisesta.

Myös 17. marraskuuta kunnanvaltuustoon tuodussa lopullisessa raportissa oli poliisin vahvistuksen mukaan virheellistä tietoa Palosaareen kohdentuneen esitutkinnan lopettamisesta.

Kurula painottaa omassa valituksessaan, että valiokunta on tehnyt huolellista työtä laatiessaan lopullisen raportin Anna Mäkelän erottamisperusteista.

 

Hallinto-oikeudelle tekemäänsä valitukseen Timo Kurula on liittänyt myös Suomen Kuvalehden uutisen, jossa Inkeri Yritys kertoo perustelunsa kunnanhallituksen osittaisesta pidättämisestä päätöksenteosta.

Kurula on liittänyt valitukseensa kuitenkin vain kaksi ensimmäistä sivua neljän sivun uutisesta.

Hallinto-oikeudelle liitteeksi laitetusta jutusta on jätetty pois osuus, jossa puhuvat rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta ja rikoskomisario Pekka Mäkelä Lapin poliisilaitokselta.

Professori Viljanen arvioi kyseisessä haastattelussa Kittilän päätöksentekoa tilanteessa, jossa kunnanjohtajan erottamisraportista löytyy virheellistä tietoa poliisin esitutkinnasta. Rikoskomisario Mäkelä vahvisti omassa haastatteluosuudessaan Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaan liittyvän esitutkinnan tutkinnanjohtajana erottamisraportin virheelliset tiedot.

 

Hallinto-oikeudella on parhaillaan siis tutkittavanaan kolme valitusta Anna Mäkelän erottamisasiassa.

Timo Kurulan valituksen tekee erikoiseksi se, että hän katsoo valituksessaan, ettei Inkeri Yrityksen valitusta pitäisi tutkia Yrityksen jääviyden perusteella.

SK pyysi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäätä ja Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljasta lukemaan Kurulan valitusasiakirjan. Mäenpää ja Viljanen ovat perehtyneet Kittilän kunnan päätöksenteon viimeaikaisiin tapahtumiin.

Mäenpää korostaa, että hallintolain esteellisyyssäännöksiä, joihin Kurula perustaa valituksensa, ei sovelleta lainkaan kunnanvaltuuston päätöksenteossa. Kuntalain 52 pykälän mukaan valtuutettu on esteellinen vain, jos asia koskee häntä henkilökohtaisesti tai hänen lähisukulaistaan.

Mäenpään mukaan Inkeri Yritys ei ole ollut esteellinen käsittelemään kunnanjohtajan erottamista.

”Valtuuston päätös kunnanjohtajan erottamisasiassa ei koskenut valtuuston puheenjohtajaa henkilökohtaisesti.”

Mäenpään mukaan uudella valituksella ei myöskään voida estää jonkun toisen tekemän valituksen tutkimista hallinto-oikeudessa.

”Kaikki samaa päätöstä koskevat valitukset tutkitaan omista lähtökohdistaan.”

Professori Pekka Viljanen katsoo, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan kunnallisvalitus Anna Mäkelän erottamista koskevasta valtuuston päätöksestä on ”jokseenkin kummallinen”.

”Kunnallisvalitushan ei voi lain mukaan johtaa päätöksen sisällölliseen muuttamiseen vaan ainoastaan sen kumoamiseen. Toisena vaihtoehtona on valituksen hylkääminen. Näin ollen valittajan olisi, ollakseen johdonmukainen, vaadittava päätöksen kumoamista, mutta näin Kurula ei ole tehnyt.”

Viljasen mukaan Kurulan valitukseen ei sisälly selvää vaatimusta.

”Päinvastoin valituksesta näkyy, että Kurula haluaa valtuuston tekemän erottamispäätöksen pysyttämistä voimassa. Kurulan valituksen ydinajatus näyttää olevan, että hänen mukaansa Inkeri Yrityksen tekemä valitus valtuuston päätöksestä tulisi jättää huomiotta Yrityksen esteellisyyden vuoksi.”

Myös Viljanen muistuttaa, että hallintolain esteellisyysperusteet eivät koske kunnanvaltuutettua – ja kuntalain mukaan valtuutettu on esteellinen vain sellaisissa asioissa, jotka koskevat häntä itseään tai lähisukulaisia.

”Anna Mäkelän erottaminen ei luonnollisestikaan ole koskenut Inkeri Yritystä henkilökohtaisesti, eivätkä Mäkelä ja Yritys ole sukulaisia.”

 

Anna Mäkelän erottamisasia ei katoa kuntapäättäjien pöydältä vielä pitkään aikaan. Hallinto-oikeuden lisäksi erottamisasiaa tutkii myös keskusrikospoliisi.

Kittilän kunnan vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus vie erottamisasian uudelleen valtuuston käsiteltäväksi, koska erottamispäätös on lainvastainen ja kunnanhallituksella on vastuu päätösten laillisuusvalvonnasta.