Kittilän kultakaivoksen vuodosta laaditussa raportissa useita puutteita: Ei tiedotettu rantatonttien omistajille

Agnico Eagle Finland ei ole saanut korvausvaatimuksia allasvuodosta.
Kotimaa 4.2.2016 13:00
Kittilän kultakaivoksen rikastamo. © LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Euroopan suurimman kultakaivoksen allas alkoi vuotaa 14. syyskuuta 2015 Kittilässä. Vuoto oli niin suuri, että Lapin ely-keskus joutui myöntämään Agnico Eagle Finlandille poikkeusluvan, joka salli kaivosvesien laskemisen Seurujokeen. Joen vedet yhdistyvät Kemijokeen, josta ne laskevat Itämereen.

Lapin ely-keskus vaati kaivosyhtiöltä selvitystä ja raporttia tilanteen korjaamiseksi. Raporttiin vaadittiin liitettäväksi ehdotus Seurujoen kalataloustarkkailun ja biologisen tarkkailun täydentämiseksi vuonna 2016 sekä arvio mahdollisista korvattavista vahingoista.

Kaivosyhtiö palkkasi konsulttiyhtiö Rambollin toteuttamaan selvitysraportin. Suomen Kuvalehti uutisoi raportin tuloksista 19. tammikuuta. Jutun voi lukea tästä linkistä. Jutusta käy muun muassa ilmi, että Seurujoen suolapitoisuus kasvoi.

Lapin ely-keskus ei ole täysin tyytyväinen laadittuun raporttiin. Raportista puuttuu muun muassa eri aineiden pitoisuustasojen lyhyt ja pitkäaikaisvaikutusten merkittävyyden arviointi.

Konsulttiyhtiö Rambollin raportissa poikkeusjuoksutusten vaikutuksia Seurujoen kalastoon ja eliöstöön esitetään tutkittavaksi vuonna 2016 ylimääräisellä, varsinaisesta tarkkailuohjelmasta supistetulla Seurujoen sähkökoekalastus ja pohjaeläintarkkailukierroksella. Piilevätarkkailua suositellaan jatkettavaksi aiempaan tapaan vuosittain.

Ely-keskus ei pidä perusteltuna sitä, että ylimääräiset tarkkailut toteutettaisiin supistettuna, niin kuin raportissa on esitetty. Tarkkailu pitää toteuttaa hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti kahdeksassa tutkimuspisteessä. Ei kolmessa, niin kuin konsultit ehdottavat.

”Kalatalousviranomainen on katsonut, että sähkökoekalastus on ainoa keino mahdollisten kalastovaikutusten arviointiin”, kirjoittavat Lapin ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen ja ylitarkastaja Tiina Kämäräinen lausunnossaan.

 

Konsulttiyhtiö Rambollin raportissa ei ole myöskään esitetty arviota poikkeustilanteen aiheuttamista mahdollisista korvattavista vahingoista. Konsulttiyhtiö Rambollin raportin mukaan korvausarviot tehdään myöhemmin.

Ely-keskuksen näkemyksen mukaan raportissa olisi kuitenkin ollut mahdollista esittää arvio siitä, onko vedenlaadun heikkenemisestä aiheutunut mahdollisesti korvattavaa haittaa esimerkiksi muulle veden käytölle. Tällä ely-keskus tarkoittaa esimerkiksi Seurujoen mökkiläisten saunavesiä ja ylipäätänsä arviota siitä, onko veden käyttö turvallista.

Kaivosyhtiö saa myös sapiskaa siitä, ettei Rambollin tekemää raportista käy ilmi kenelle kaikille raportin tulokset on toimitettu.

”Raportti tulee toimittaa Lapin ely-keskuksen lisäksi Kainuun ely-keskuksen patoturvallisuusviranomaiselle, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Seurujoen vesialueiden ja rantakiinteistöjen omistajille ja kalastusoikeuden haltijoille. Ilmoitus raportin jakelusta tulee toimittaa ely-keskukselle”, ely-keskuksen lausunnossa kirjoitetaan.

 

Suomen Kuvalehti kysyi kaivosyhtiö Agnico Eagle Finlandin ympäristöpäällikkö Pasi Kreiviltä, aikooko yhtiö tehdä uuden raportin, jossa tilannetta analysoidaan tarkemmin.

”Raporttia tullaan luonnollisesti täydentämään ely-keskuksen lausunnon perusteella”, Kreivi sanoo.

Onko alueen ihmisille tiedotettu raportin tuloksista?

”Ei ole, koska se ei ole valmis. Ely-antoi vasta lausunnon ja joudumme sitä täydentämään. Luonnollisesti kun raportti on valmis, niin se tullaan lähettämään Seurujoen vesialueiden ja rantakiinteistöjen omistajille sekä kalastusoikeuden haltijoille.”

Ympäristöpäällikkö Kreivi ja Agnico Eagle Finland näyttävät unohtaneen mitä Lapin ely-keskus vaati alun alkaen raportilta. Rambollin jo valmistunut raportti olisi pitänyt toimittaa muun muassa rantakiinteistöjen omistajille.

Mihin toimenpiteisiin kaivosyhtiö ryhtyy, jottei Seurujoen vedet ja eliöstö koe haittaa vuodosta?

”Käsittääkseni tulosten mukaan vuodosta ei ole koitunut huomattavaa haittaa Seurujoen vedelle ja eliöstölle. Teemme tämän vuoden aikana meille velvoitetut kalaistutukset normaalisti.”

Onko yhtiö saanut korvausvaatimuksia vuotoon liittyen?

”Käsittääkseni emme ole saanut.”

 

Lapin ely-keskukselle raportoiva riippumaton valvoja on informoinut, että kultakaivoksen vuoto on saatu hallintaan ja ympäristölupa tältä osin täyttyy.

Vuodon syy sen sijaan ei ole selvinnyt eikä altaan pohjassa olevaa vuotoa ole pystytty vielä kokonaan tukkimaan. Aikaa korjaustöihin Lapin ely-keskus on antanut kaivosyhtiölle kesään 2016 saakka.

Agnico Eagle Finlandin omistaa kanadalainen kaivosjätti Agnico Eagle. Kittilän kultakaivos on tuottanut yhtiölle kymmeniä miljoonia euroja.

Yhtiö on myös työllistänyt alueen ihmisiä ja kultakaivos on Kittilän matkailun ohessa kunnan yksi merkittävimmistä työllistäjistä. Suomen Kuvalehti kirjoitti aiheesta jutun 12. tammikuuta. Sen voit lukea tästä linkistä.