Innovaatioilla oikeudenmukaiseen ja älykkääseen liikenteeseen

Profiilikuva
innovaatio
Teksti
Josef Czako

Miten tieinfrastruktuurin rahoitus varmistetaan niin, että tulevat tarpeet katetaan ja nykyiset ongelmat saadaan ratkaistua? Miten huolehditaan oikeudenmukaisuudesta verotuksessa? Miten painotetaan hiilidioksidipäästöjä ja turvallisuuden kehittämistä? Kuinka paljon kilometri maksaa ruuhkassa Helsingissä ja kuinka paljon maalla? Miten varmistetaan yksityisyyden suoja? Näistä asioista on nyt syytä keskustella laajasti sekä hallituksessa, eduskunnassa että mediassa.

Monessa maassa etsitään parasta aikaa modernia tietotekniikkaa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja tieliikenteen sujuvoittamiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Onhan kestävästi järjestetty liikenne on aivan keskeistä kansalaisten hyvinvoinnin ja talouden toimivuuden kannalta.

Syynä on monta samaan suuntaan vaikuttavaa voimaa. Väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät liikkumista. Globaalin tavarantuotannon edellyttämä logistiikka ja kansainvälinen kauppa kasvattavat tavarakuljetuksia. Autokanta kasvaa. Liikenne ruuhkautuu ja synnyttää hyvinvointitappioita. Liikenteen ympäristöhaitat vaativat ratkaisuja. Liikenneturvallisuutta on syytä parantaa; liikennekuolemia on aivan liikaa. Tieinvestoinnit ja teiden ylläpito tulee aiempaa kalliimmaksi. Julkisen sektorin varat eivät kasva samaa tahtia tarpeiden kanssa – Suomi ei ole tässä poikkeus.

Monesta palvelusta tuttu käyttäjä maksaa -periaate voidaan toteuttaa liikenteessä innovatiivisen hinnoittelumallin avulla. Se voi sisältää ajomääräperusteisen maksun, jonka avulla tiestöä ja liikenteen hallintaa parannetaan. Hinnoittelumalliin voidaan sisällyttää kaikki halutut komponentit: aika, paikka, alue, matkan pituus, henkilömäärä, melu, energialaji, päästöt jne. Malli voidaan toteuttaa helposti niin, että yksityisyyden suoja varmistuu.

Maksun keräämisen tulee luonnollisesti olla tehokasta. Liikenteen uuden hinnoittelun hyödyt syntyvät liikenteenhallinnan paranemisesta ja ruuhkien vähentymisestä sekä autokannan uusiutumisesta, joka puolestaan pienentää ympäristöhaittoja ja lisää turvallisuutta. Lisäksi uusi hinnoittelumalli mahdollistaa palveluihin investoinnin, mikä synnyttää kokonaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia: auton vakuutusmaksu voisi perustua ajettuihin kilometreihin, paikoitusmaksu voitaisiin hoitaa ilman parkkimittareita, jne. Itse asiassa näiden välillisten hyötyjen vuoksi liikenteen hinnoittelu-uudistus on niin houkutteleva.

Hinnoittelumallien käytön teknologiaa on jo käytössä monissa maissa, eikä sen luotettavuudessa ole ollut ongelmia. Autoon asennetaan GPS-, Galileo- tai Glonass-satelliittipaikannusta hyödyntävä ”sininen laatikko”, joka ilmoittaa auton sijainnin ajotieto-operaattorille, jossa tämän tiedon perusteella lasketaan ajomatkan hinta. Tien käyttäjälle lähetetään kuukausittain lasku, josta ilmenee ajetut kilometrit, niistä aiheutuneet verot sekä päästö- ja kulutustiedot. Käyttäjien kannalta tieliikenteen hinnoittelun tulee olla helppoa, luotettavaa ja siihen on syytä liittyä hyvä 24/7-palvelu ja vankka yksityisyyden suoja.

Oman lukunsa uudistustarpeeseen tuo autoilun verotus. Tehokas verotus tukee autokannan uudistumista, mikä osaltaan vähentää ympäristöhaittoja ja lisää turvallisuutta. Verotuksen painopiste voidaan siirtää ajettuihin kilometreihin auton ostamisen ja omistamisen sijasta. Auton hankinnan yhteydessä maksettava vero voitaisiin maksaa esimerkiksi kolmessa vuodessa tai tasaisesti 45 000 km ajon mukaan käyttäjä maksaa -periaatetta noudattaen.

Hyvänä lähtökohtana verotuksen kehittämiselle on nykytason säilyttäminen, mutta verotuksen rakenteen uudistaminen ajettuihin kilometreihin perustuvaksi niin, että liikennepoliittiset tavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Samalla ratkaistaan sähköautojen verottaminen.

Suomessa halutaan olla edelläkävijöitä liikenteen sujuvuuden varmistamisessa ja haittojen minimoimisessa. Tähän on hyvät mahdollisuudet, koska viestintä-, video- ja paikannusteknologiat sekä yksityisyyden suojan turvaava teknologia ovat jo olemassa, ja suomalaiset asennoituvat myönteisesti uusien tekniikoiden ja palveluiden käyttöönottoon. Lisäksi Suomessa on alan merkittävää tutkimusta ja osaamista.

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä kehittää ministeri Merja Kyllösen vuonna 2012 nimittämä työryhmä puheenjohtajansa Jorma Ollilan johdolla. Loppuvuodesta työryhmän on määrä esittää suunnitelmansa, jonka pohjalta on hyvä jatkaa tarvittavaa liikennepoliittista keskustelua.

Kirjoitus perustuu Kapsch TrafiicCom:n esitelmään oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä pohtivan työryhmän järjestämässä kutsuseminaarissa tammikuun lopussa.