Kittilässä historiallinen hetki: Kunnanhallitus pidätettiin päätöksenteosta – ensi kertaa Suomessa

Samalla kunnanjohtajan erottamisprosessi keskeytettiin.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilän kunnanviraston valtuustosalissa tehtiin iltapäivällä kunnallishallinnon historiaa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnallisneuvos Inkeri Yritys (vas) pidätti klo 13 keskusrikospoliisin esitutkinnassa olevan kunnanhallituksen ja myös varajäsenet päätöksenteosta asioissa, joita esitutkinta koskee.

Päätöksenteosta pidättäminen perustuu kuntalain 40 pykälän toiseen momenttiin.

Tätä toimenpidettä ei koskaan aikaisemmin ole toteutettu Suomen kunnissa.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja vain se voi hallituksen erottaa. Valtuusto käyttää kunnassa ylintä valtaa.

Kun Inkeri Yritys oli lukenut päätöksensä kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille, kunnanhallitus ei saanut enää käsitellä hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:hen liittyviä asioita, ei myöskään hissiyhtiön konsernivalvontaa eikä puuttua kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisprosessiin tai muihin mahdollisesti esitutkinnassa oleviin asioihin.

Kunnanhallitus on kahdessa edellisessä kokouksessaan käsitellyt esitutkintaan liittyviä asioita valtuuston puheenjohtajan toistuvista varoituksista huolimatta.

”Nyt Kittilässä palataan noudattamaan valtakunnan lakeja”, Inkeri Yritys sanoo.

Kunnanhallituksen pitäisi tänään maanantaina antaa lausuntonsa tilapäiselle valiokunnalle kunnanjohtajan erottamisesta. Lausunnon antaminen ei ole enää Inkeri Yrityksen mukaan mahdollista.

 

Uusi käänne tapahtui viime viikon lopulla.

Suomen Kuvalehti kertoi torstaina 11. syyskuuta, että kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista koskevassa virallisessa tilapäisen valiokunnan raportissa on virheellistä tietoa, joka koskee viimekeväistä poliisin esitutkintaa hissiyhtiön hankintasotkuista.

Inkeri Yrityksen mukaan kyse on kunnanjohtaja Mäkelän kannalta oleellisesta asiasta, sillä yksi keskeinen erottamisperuste näyttäisi olevan epäluottamus, joka syntyi Mäkelän tehdessä tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista hissihankinnassa. Mäkelällä oli kuntakonsernista vastuullisena johtajana oikeus tehdä tutkintapyyntö.

Virheellinen tieto esitutkinnasta löytyy tilapäisen valiokunnan raportista sivulta 11:

”Kunnanjohtajan selvityksistä tilapäinen valiokunta saa sellaisen kuvan, että asian tutkiminen olisi jätetty kesken ja Palosaaren toimien oikeellisuus olisi jäänyt selvittämättä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan esitutkinta on suoritettu loppuun ja sen lopputuloksena virallinen syyttäjä on todennut, ettei Palosaari ollut syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Kunnanjohtajan selvityksissä annetaan epäsuorasti ymmärtää, että konserniyhtiössä olisi tapahtunut väärinkäytöksiä joiden paljastumisen kunnanhallitus ja konserniyhtiön uusi hallitus olisivat aktiivisilla toimillaan onnistuneet estämään. Valiokunta katsoo, että kannanotto on sekä kunnan että yhtiön hallintoa loukkaava. Sillä seikalla, että apulaisvaltakunnansyyttäjä on 13.8.2014 tehnyt päätöksen ottaa asia Levin Matkailukeskus Oy:n kantelun johdosta uudelleen tutkittavakseen, ei valiokunnan mielestä ole merkitystä kunnanjohtajan menettelyn asianmukaisuutta arvioitaessa. Kunnanjohtajan käyttäytyminen Oy Levi Ski Resort Ltd asiassa on horjuttanut luottamusta kunnanjohtajaan.”

Tämä tulkinta esitutkinnan suorittamisesta loppuun ja Jouni Palosaaren toteamisesta syyttömäksi on virheellinen. Inkeri Yritys kertoo saaneensa tästä vahvistuksen viikonlopun alla.

Todellisuudessa Palosaarta ei todettu syyttömäksi eikä syylliseksi, koska asianomistaja eli hissiyhtiön hallitus veti tutkintapyynnön pois.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana toimii keskustan varavaltuutettu Veli-Matti Junnola. Raportin on kirjoittanut hallintotieteen kandidaatti Saanareetta Virikko.

”Kun kunnanjohtajan erottamista käsittelevä virallinen asiakirja osoittautuu näin merkittävältä osalta vakavasti virheelliseksi, eikä tietoa ole vaivauduttu edes tarkistamaan tutkinnan suorittaneelta tutkinnanjohtajalta Lapin poliisilaitokselta, minulle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin hyllyttää raportti lopullisesti”, Yritys sanoo.

”En mitenkään voi viedä virheellistä tietoa jakavaa raporttia kunnanvaltuustoon 29. syyskuuta käsiteltäväksi. Syyllistyisin siinä itsekin todennäköisesti lainrikkomukseen. Katson siis, että kunnanjohtajan erottamisprosessi keskeytetään ja se päättyy tähän.”

Sen sijaan Yritys vie syyskuun lopulla valtuustoon päätöksensä pidättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta niissä asioissa, joita esitutkinta koskee. Valtuuston tulee ratkaista, miten esitutkinnassa olevista asioista päätetään kunnanhallituksen jäsenten ollessa estyneitä esitutkinnan aikana ja mahdollisen oikeudenkäynnin aikana.

Inkeri Yritys sanoo keskustelleensa viikonvaihteen aikana valtakunnan keskeisten oikeusoppineiden kanssa 40 pykälän toisen momentin käyttöön ottamisesta.

”Olen vakuuttunut, että minulla ei ole muuta ratkaisua katkaista Kittilän kunnanhallituksen nykyistä päätöksentekokulttuuria. Kunta on lyhyessä ajassa ajettu täysin sekaisin. Näiden keväällä tehtyjen päätösten oikominen vie meiltä vuosia”, Yritys sanoo.

Inkeri Yritys kertoo, että hän, kunnan virkamiesjohto sekä kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto (kok) ovat yrittäneet kaikkensa läpinäkyvän ja lakeja noudattavan hallinnon palauttamiseksi Kittilän kuntaan.

”Meidät on jätetty kovin yksin. Apua ulkopuolelta ei ole tullut. Toivon, että tapaus Kittilä opettaa valtiovallalle ainakin sen, että kun päätöksentekojärjestelmä  ajautuu näin vakavaan kriisiin kuin Kittilässä on tapahtunut, valtiolla olisi oltava oikeus puuttua tapahtumiin.”

Siis jonkinlainen Lex Kittilä?

”Aivan. Viimeisen vuoden kokemuksieni pohjalta katson, että sellainen on välttämätön”, Inkeri Yritys summaa.

Kun apuja ei tullut ulkopuolelta, Inkeri Yritys turvautui kuntalain suomaan äärimmäiseen keinoon.

”Teen tämän murheellisena. Näyttää siltä, että tämä on ainoa keino palauttaa Kittilä kuntalakien piiriin. Tänään Kittilän kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet lakkaavat siis päättämästä asioista, joista he ovat keskusrikospoliisin esitutkinnassa.”

 

Asiakirja, joka jää kunnallishallinnon historiaan, on tällainen:

”Julkisuudessa on kerrottu ja poliisi on minulle vahvistanut, että poliisi suorittaa esitutkintaa asiassa, jossa selvitetään, onko Kittilän kunnan päätöksenteossa syyllistytty mahdollisesti virkavelvollisuuden rikkomiseen tai  muihin virkarikoksiin. Esitutkinta koskee kunnanhallituksen toimia Oy Levi Ski Resort Ltd:n konsernivalvonnassa ja tähän liittyvässä asiakokonaisuudessa, mahdollisesti myös kuntapäättäjien toimia kunnanjohtajan erottamiseksi.

Kittilän kunnanhallitus on käsitellyt Oy Levi Ski Resort Ltd:tä koskevia asioita sen jälkeen, kun tieto kunnanhallitusta koskevasta esitutkinnasta on tuotu julkisuuteen.

Kittilän kunnanhallitus ei voi tutkinnan käynnistyttyä jäsenten esteellisyyden johdosta käsitellä mainittua yhtiötä koskevia asioita, eikä harjoittaa siihen kohdistuvaa konsernivalvontaa tai käsitellä muutoinkaan esitutkinnassa olevaa asiakokonaisuutta.

Kun kunnanhallituksella näyttää olevan toisenlainen käsitys asiasta, pidätän kuntalain 40 §:n  2 momentin nojalla kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimestaan niissä edellä mainituissa asioissa, joita esitutkinta koskee.

Saman lainkohdan nojalla päätän, että pidättämispäätös tulee voimaan heti.

Tämä päätös viedään käsiteltäväksi seuraavaan valtuuston kokoukseen, jonka tulee päättää kunnanhallituksen jäsenten pidättämisestä toimestaan tutkinnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi esitutkinnan kohteena olevissa asioissa. Samalla sen tulee päättää siitä, miten kunnanhallituksen tehtävien hoito näissä asioissa järjestetään tutkinnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin aikana.

Kittilässä 15.9.2014

Inkeri Yritys Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja”

 

Kunnanhallituksen jäsenillä ja varajäsenillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin noudattaa pidättämispäätöstä, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta.

”Täysin ennenkuulumatonta, että asiat menevät niin pitkälle, että joudutaan pidättämään kokonainen kunnanhallitus ja varajäsenet esitutkinnassa olevien asioiden päätöksenteosta”, .

Tapaus Kittilän uudet käänteet ovat professorista käsittämättömiä.

”Tilapäisen valiokunnan virallisessa kunnanjohtajan erottamisraportissa kerrotaan siis virheellistä tietoa. Se asettaa kyseenalaiseksi koko valiokunnan raportin. Tämä panee miettimään sitäkin, onko raportissa myös muuta väärää tietoa.”

Viljasen mukaan kunnanjohtajan erottamisprosessin päätöksentekoa ei voida jatkaa tällaisen raportin pohjalta.

Viljanen on lukenut huolella valiokunnan raportin sekä kunnanjohtaja Anna Mäkelän vastineen.

”Se kaiketi on tosiasia, että kaikkein olennaisin peruste kunnanjohtajan erottamiseksi on tutkintapyynnön tekeminen Jouni Palosaaresta. Jos näin on, niin juuri näitä tapahtumia koskevan tiedon pitää olla ehdottoman oikeaa virallisessa raportissa.”

Viljanen katsoo Inkeri Yrityksen tapaan, että tapaus Kittilän tulee avata keskustelu Lex Kittilästä. Niistä keinoista, joilla valtio pääsee väliin kunnan päätöksenteon laittomuuksiin.

”Nyt olemme katsoneet voimattomina sivusta. Jos valtuusto ei 29. syyskuuta siirrä kunnanhallitusta syrjään, on mielenkiintoista katsoa, mikä taho tähän puuttuu. Kunnallinen itsehallinto ei tarkoita sitä, että on oikeus laittomuuksiin vaan on oikeus tehdä päätöksiä lakien mukaisesti.”

Professori toteaa, että nyt puuttumiskeinot ovat kohtuuttoman ”kaukana ja hitaita”.

”Systeemissä on jotain vikaa, jos ainoa keino laittomuuksiin puuttumiseen on vasta poliisin rikostutkinta ja syytteen nostaminen esimeriksi virkarikoksista.”

 

Professori Pekka Viljanen tunnetaan valtakunnan ykkösasiantuntijana virkarikoksissa.

”Yleinen suhtautuminen on turhankin lievää ja ymmärtäväistä. Useimmissa tapauksissa tuomitaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuomio on varoitus tai sakkoja.”

”Väitän, että virka-aseman väärinkäyttäminen -niminen tunnusmerkistö rikoslain 40 luvun 7 pykälässä toteutuu paljon useammin kuin sitä käytännössä sovelletaan.”

Mitä rikoslaki sanoo?

Virka-aseman väärinkäyttämisestä on kysymys, jos virkamies hankkiakseen itselle tai toiselle hyötyä – tai aiheuttaakseen toiselle vahinkoa  rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään.

Virka-aseman väärinkäyttämiseen voivat syyllistyä myös luottamushenkilöt.

”Kun olen näitä säännöksiä kommentoinut, olen maininnut, että yksi seikka, joka voi tehdä virka-aseman väärinkäyttämisen törkeäksi kokonaisarvostelun puitteissa, on se, että virheellistä menettelyä jatketaan siitä huolimatta, että asianomaista on huomautettu ja hänelle on tehty selväksi, että menettely on virheellistä”, professori sanoo.

”Osoittaa häikäilemättömyyttä olla piittaamatta varoituksista ja se on tuomioissa ankaroittamisperuste.”

Professori kertoo seuraavansa mielenkiinnolla, miten Kittilän kunnanhallitus reagoi valtuuston puheenjohtajan pidättämispäätökseen ja mitä kunnanvaltuusto päättää syyskuun lopulla.

”Onhan tämä ainutkertaista. Ainakin toivon niin”, professori Pekka Viljanen sanoo.

 

Kittilän kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja tilapäinen valiokunta ovat vieneet kunnanjohtajan erottamisprosessia eteenpäin valtuuston puheenjohtajan lukuisista varoituksista huolimatta.

Nyt tilapäisen valiokunnan raportista löytyy virhe, jota siellä ei saisi olla. Kunnanjohtajan erottamisprosessi pysähtyy.

Soittiko siis kukaan tarkistaakseen esitutkinnan faktoja Lapin poliisilaitokselta?

”Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi esittäytynyt henkilö oli yhteydessä puhelimitse kerran, mutta kyse ei ollut mielestäni faktojen tarkistamisesta esitutkinnasta”, sanoo rikoskomisario Pekka Mäkelä. Hän toimi tutkinnanjohtajana hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:tä koskevassa esitutkinnassa.

Mäkelä kertoo lukeneensa tilapäisen valiokunnan raportin.

”Käsitykseni mukaan raporttiin on kirjattu selvästi virheellistä tietoa siitä, mikä koskee esitutkinnan päättymistä.”

Mäkelä korostaa, että esitutkinta lopetettiin epäillyn luottamusaseman väärinkäyttö -rikosnimikkeen osalta Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen päättäessä peruuttaa Jouni Palosaareen kohdistuvat yhtiön tekemät tutkintapyynnöt, rangaistusvaatimukset sekä mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset.

”Mainittu rikos on asianomistajarikos, ja tein syyttäjän kanssa asiasta keskusteltuani esityksen esitutkinnan lopettamisesta syyteoikeuden puuttumisen perusteella.”

Rikoskomisario Mäkelän mukaan tiedossa ei ollut tuolloin sellaista seikkaa, jonka johdosta erittäin tärkeä yleinen etu olisi vaatinut asianomistajan tahdon vastaisesti syytteen nostamisen.

”Esitutkintaa ei ole mainitun rikosnimikkeen osalta lopetettu ”ei näyttöä rikoksesta” -perusteella vaan syyteoikeuden puuttumisen vuoksi. Oikeudellista arviota siitä, olisiko asia pitänyt viedä syyteharkintaan, ei ehditty tehdä eli esitutkintaa ei saatettu loppuun mainitun rikosnimikkeen osalta.”

 

Juttu julkaistu 15.9. klo 13.07, juttua muokattu klo 14.10: otsikon, ingressin ja jutun aikamuodot muutettu vastaamaan klo 14.10 tilannetta.