Kittilä aikoo päästää lainvastaisesti valitun Timo Kurulan heti töihin – Oikeusoppineet hämmästelevät

Kunnanhallituksen velvollisuutena on jättää lainvastainen päätös panematta täytäntöön.

Biologian lehtori Timo Kurula (kesk) ryhtynee johtamaan Kittilän kuntaa vt. kunnanjohtajana tiistaina 2. toukokuuta, vaikka kunnanhallitus ei ole pannut vielä edes täytäntöön kunnanvaltuuston päätöstä Kurulan valinnasta.

Jos Kittilässä edetään normaalien aikataulujen mukaan, kunnanhallitus kokoontuisi seuraavan kerran tiistaina 9. toukokuuta. Tuolloin Kurula olisi ehtinyt toimia jo viikon verran vt. kunnanjohtajana, vaikka hänen valintansa kunnanjohtajaksi tapahtui lainvastaisesti.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on valvottava kunnan päätöksenteon laillisuutta ja vastattava päätösten täytäntöönpanosta.

Kurulan ei pitäisi aloittaa työtään suunitellusti, arvioi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää.

”Päätöksen merkittävyys huomioon ottaen pitäisi vähintäänkin odottaa kunnanhallituksen laillisuusarviota”, Mäenpää toteaa.

 

Samoilla linjoilla on rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen, joka on virkarikosprofessorina perehtynyt Kittilän kunnan päätöksenteon asiakirjoihin jo kolmen vuoden ajan.

”Valtuuston tekemä päätös Timo Kurulan valitsemisesta vt. kunnanjohtajaksi on ilmeisen lainvastainen”, Viljanen sanoo.

Hän korostaa, että kuntalain mukaan kunnanhallituksen velvollisuutena on jättää lainvastainen päätös panematta täytäntöön.

”Kyse on kunnanhallituksen jäsenten virkavelvollisuudesta, jonka rikkominen voi johtaa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tämä tosiasia on todettu myös Heikki Harjulan ja Kari Prättälän teoksessa Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, joka lienee tuttu monille kuntapäättäjille.”

Virkarikosprofessori Viljanen suosittaa Kittilän kunnanhallitukselle isojen riskien välttämistä.

”Jos tarkoituksena on ollut, että uusi vt. kunnanjohtaja aloittaisi tehtävissään heti toukokuun alussa, kunnanhallituksen tulisi kiireesti pitää ylimääräinen kokous ja päättää, että se jättää valtuuston päätöksen panematta täytäntöön.”

Oikeusoppineiden mukaan Timo Kurulan valinta tapahtui siis vastoin tasa-arvo-, kunta- ja hallintolakia. Suomen Kuvalehti kysyi sähköpostitse kunnanhallituksen puheenjohtajalta Pekka Rajalalta (kesk), mitä hän aikoo tehdä asialle.

Rajala ei vastannut.

Timo Kurula on keskusrikospoliisin Kittilän päätöksentekoa koskevassa laajassa tutkinnassa epäiltynä ainakin törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäytöstä kuntaa kohtaan. Valtuusto valitsi hänet vt. kunnanjohtajaksi 24. huhtikuuta.

Valinnan valmistelussa meni lähes kaikki pieleen.

Vt. kunnanjohtajan valinnan valmistelussa Kittilän kunnanhallitukselta ja vt. kunnanjohtajalta Kyösti Tornbergilta meni pieleen lähes kaikki, mikä pieleen voi mennä.

Kittilän kunnanhallitus väisti esittelyvelvollisuutensa eikä esittänyt vt. kunnanjohtajaksi ketään.

Kunnanhallitus ei myöskään laadituttanut tehtävää hakeneista minkäänlaista ansiovertailua valtuutettujen käyttöön. Se haastatteli kahdestatoista hakijasta viisi, mutta valtuusto sai äänestää kaikista tehtävää hakeneista ”sokkona” suljetulla lippuäänestyksellä ilman esittelyä.

Haastateltujen joukossa oli kolme miestä ja kaksi naista. Kun hakeneiden joukossa on sekä miehiä että naisia, tasa-arvolaki edellyttää ansiovertailun laatimista, jotta estetään tilanteet, joissa valinta tapahtuisi sukupuolen perusteella.

Kun valtuusto ryhtyi käsittelemään vt. kunnanjohtajan valintaa, puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) kysyi valmistelun perään: puuttuvista hakija- ja ansiovertailuista.

Yle Uutisten mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala kertoi valtuuston kokouksessa, että tällainen vertailu päätettiin kunnanhallituksessa jättää tekemättä.

 

Rajalan johtaman kunnanhallituksen ja vt. kunnanjohtajana kaksi vuotta toimineen oikeustieteen tohtori Kyösti Tornbergin olisi kannattanut selvittää, mitä lainsäädäntö asiasta sanoo.

”Jo päätöksen perusteluvelvollisuus edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua. On selvää, että perusteluja ei voida esittää, jos vertailua ei ole tehty”, professori Olli Mäenpää sanoo.

”Lisäksi menettely on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää, jos työnantaja työhön ottaessaan ilman tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö.”

Mäenpää muistuttaa, että hallituksen esityksen mukaan kyseisessä säännöksessä edellytetään hakijoiden ansiovertailua, jossa otetaan huomioon muun muassa ”työnhakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus sekä sellaiset työnhakijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa ja voidaan siten katsoa lisäansioiksi”.

Mäenpää tähdentää, että myös oikeuskäytännössä on korostettu ansiovertailun merkitystä. Hänen mukaansa Kittilän kunnanvaltuuston menettely poikkeaa tasa-arvolain ja hallintolain velvoitteista.

”Kysymyksessähän on kunnan kannalta erityisen tärkeä päätös, joten kunnollinen vertailu ja asialliset perustelut ovat välttämättömiä.”

Mäenpää sanoo, että viisainta olisi palauttaa asia valtuustoon uudelleen ja lainmukaisesti käsiteltäväksi.

”Hän on palvellut kunnan tehtävässä yli kaksikymmentä vuotta moitteettomasti.”

Kittilän kunnanvaltuuston pöytäkirja kertoo, että Timo Kurulan valinta ei ollut läpihuutojuttu. Jopa keskustan rivit hajosivat. Esimerkiksi valtuutettu Eino Holck (kesk) esitti, että asia palautettaisiin uuteen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu.

Valtuutetut Jukka Salmi (kesk) ja Risto Similä (kesk) esittivät vt. kunnanjohtajaksi pitkän uran kuntajohtajana tehnyttä Antti Jämséniä.

Keskustan varavaltuutettu Outi Marttila sekä vasemmistoliiton Paula Nevalainen esittivät Rovaniemen kaupungin hallintolakimiestä Ville Vitikkaa.

Vt. kunnanjohtajaksi Kurulaa esitti keskustan varavaltuutettu Veli-Matti Junnola, joka toimi kesällä ja syksyllä 2014 kunnanjohtaja Anna Mäkelän lainvastaista erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan puheenjohtajana.

Näin pöytäkirjassa referoidaan Junnolan esittämiä valintaperusteita:

”Koulutuksensa [biologian lehtori] perusteella hän voi kehittää yhdyskuntasuunnittelua ja maankäytön suunnittelua. Hän tuntee alueen ja on perehtynyt kunnan talouteen mikä on merkittävä etu. Hänellä on konserniohjaukseen riittävät tiedot. Maantieteen koulutuksen lisäksi hänellä on arvosanat sosiaalipolitiikassa ja kasvatustieteessä. Hän on palvellut kunnan tehtävässä yli kaksikymmentä vuotta moitteettomasti. Hän hallitsee riittävästi kunnanjohtajan keskeiset tehtävät.”

Valtuutettu Hille Kuusisto (kok) sen sijaan käytti puheenvuoron siitä, miksi Kurulaa ei pitäisi valita:

”Olen kunnanhallituksen kokouksessa 21.3.2017 ko. asiassa sekä eriävässä mielipiteessäni tuonut esille, että hakijana oleva Timo Kurula on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan epäiltynä kuntaa kohtaan tehdyistä rikoksista. On totta, että syyttömyysolettama suojaa Kurulaa eikä tällöin hänen voida katsoa olevan pelkästään rikosepäilyn perusteella soveltumaton haettuun tehtävään. Kuitenkin on hyvin erikoista, että vt. kunnanjohtajaksi valittaisiin henkilö, jota vastaan nostettaisiin syyte jossa kunta on asianomistajana. Valtuutettuina meidän tulee tarkastella valintaa kunnan sekä kuntalaisten parhaaksi. Olen mielipiteenäni tuonut asian esille pyrkimyksenäni suojella Kittilän kunnan hallintoa. Lisäksi pyydän, että vaalissa suoritetaan suljettu lippuäänestys.”

Puheenjohtaja Inkeri Yritys sekä valtuutetut Kuusisto ja Helena Huikuri-Kujala (vas) jättivät valtuuston päätökseen eriävät mielipiteensä.

Kurula sai ”sokkovaalissa” 15 ääntä, Jämsén ja Vitikka kumpikin viisi ääntä. Yksi äänesti tyhjää.