Koodaamassa ravintolatyöntekijän työtä ja vapaa-aikaa

Profiilikuva
Blogit Ajolähtö
Kirjoittaja on espoolainen valtiotieteiden tohtori ja sosiaalipsykologian dosentti. Hän työskentelee Nuorisotutkimusverkostossa Ajolähtö-hankkeessa vanhempana tutkijana ja toimii hankkeen varajohtajana.

”Et silleen ihan hyvin niissä on ollut töitä noitten vuokrafirmojen kautta, mutta se on vaan se, että jos tulee tosi usein uusi paikka ja sit sä et saata mennä sinne enää ollenkaan”.  (Ravintola-alalla vuokratyötä tehneen 25-vuotiaan naisen haastattelu)

Kun tutkijan haastattelunauhuri napsahtaa kiinni, saattaa haastateltava jäädä miettimään, mitähän tutkija sanomisistani etsii.

Ajolähtö-hankkeessa on haastateltu yhteensä 41 Kymenlaaksossa asuvaa tai sieltä Helsinkiin muuttanutta nuorta aikuista. Haastatteluissa on kysytty tutkimuksessa oleellisista teemoista, kuten koulutuksesta, työhistoriasta ja nykyisestä työstä, vapaa-ajasta, Kymenlaaksossa asumisesta, sieltä pois muuttamisesta tai sinne palaamisesta. Haastatteluissa tutkijat ovat käyneet läpi tutkimukseen osallistuneiden kanssa heidän pitämiään ajankäyttöpäiväkirjoja ja saaneet myös sellaista tietoa, jota päiväkirjoihin ei pystytä merkitsemään. Haastatteluissa puhutaan usein myös asioista, joista tutkijalla ei ole valmiita kysymyksiä.

Parhaillaan tutkijat käyvät läpi ja koodaavat haastatteluaineistoa. Teemojen mukaan koodattaessa tarkastellaan, missä kohdassa kutakin haastattelua puhutaan mistäkin asiasta. Esimerkiksi haastattelun kohdat, jossa ravintola-alalla työskentelevä puhuu yötöistään tai vaihteleviin aikoihin olevista työvuoroistaan, merkataan sanalla työaika. 

Alussa olevassa lainauksessa eräästä työaikakoodatusta haastateltava on ensin kertonut työtuntiensa määrästä vuokratyöfirman kautta.  Siitä, ettei vuokratyössä palata välttämättä koskaan samaan työkohteeseen, on kertonut aineistossa myös toinen vuokratyötä eri alalla tehnyt haastateltava. Työkohteiden vaihtumisella taas on sosiaalisten suhteiden lisäksi merkitystä mahdollisuuksille vakinaistua tai ”edetä urallaan”: Ravintola-alalla vuokratöitä tehnyt kertoo esimerkiksi työllistymis-koodin alla, että tällä alalla vakituisen työn saaminen edellyttää usein, että työntekijä on ollut esimerkiksi vuoden töissä samassa paikassa, jossa hänet saatetaan ylentää vuorovastaavaksi ja siitä vakituiseen työhön.

Tutkijat keskustelevat keskenään siitä, tuleeko haastatteluissa esiin uusia teemoja.  He koodaavat eli tulkitsevat sanottua samasta haastattelusta. Nämä asiat otetaan huomioon ja ne vaikuttavat oleellisesti myös siihen, mitä aineistosta lähdetään tarkastelemaan suhteessa tutkimuksen keskeisiin teemoihin – työhön, vapaa-aikaan, alueellisuuteen ja ajankäyttöön.

Kun haastattelut on koodattu, tarvittaessa tarkennetaan koodausta ja sovitaan tutkijoiden työnjako aihealueittain. Analyysi etenee koodatussa aineistossa esimerkiksi siten, että jos haluttaisiin tarkastella työajan määrää eri viikonpäivinä, käytetään tutkimukseen osallistuneilta saatuja tietoja heidän ammateistaan, työsuhteidensa luonteesta, työajasta ja siitä, miten he puhuvat työajastaan eri kohdissa haastattelua. Apuna voidaan käyttää myös osallistujien täyttämiä ajankäyttöpäiväkirjoja.

Analyysivaiheessa aletaan tehdä aineistosta tulkintoja. Tutkijan tulkinta saattaa olla erilainen kuin tutkimukseen osallistuvan tulkinta olisi. Haastateltava kertoo omasta arjestaan, tutkija taas tutkii tiettyä ilmiötä, ei yksittäistä ihmistä tai tämän elämää. Esimerkiksi ravintola-alalla työskennellyt ei itse pitänyt omaa työllistymistään epävarmana, koska hän oli aina löytänyt töitä. Hän oli kuitenkin solminut määräaikaisen työsuhteen ja työskenteli yhdessä ravintolassa, kun vuokratöissä työpaikkoja saattoi olla useita.

Tällaisia ovat ensimmäiset työvaiheet tutkijan lähtiessä kohti tutkimusaineiston analysointia. Miten tästä sitten syntyy tieteellinen artikkeli? Siitä saatat mahdollisesti lukea blogistamme lisää tulevien kuukausien aikana.