Arvio Timo Soinista johtajana: Itsevaltainen kielinero, jolle delegoiminen tuottaa tuskaa

Timo Soini
Kuva Kaisa Rautaheimo.

Psykologi Sampo Kettunen teki Timo Soinin johtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kartoittavan kysymyssarjan. Suomen Kuvalehti lähetti kysymykset seitsemälle ehdokkaan tuntevalle henkilölle. Arvioitsijat vastasivat anonyymisti; edes Kettunen ei tiedä arvioitsijoiden henkilöllisyyksiä.

Kyseessä ei ole soveltuvuustutkimukseen verrattava henkilöarviointi, vaan yhteenveto haastateltujen vastauksista. SK tekee ennen presidentinvaaleja vastaavanlaisen kyselyn myös Sauli Niinistön ja Paavo Lipposen ominaisuuksista. Aikaisemmin julkaistun arvion Paavo Väyrysestä voit lukea täältä.

Katso myös video: Timo Soinin kampanja – ”sama löikö turpaan vai saiko turpaan”

Tässä Kettusen yhteenveto Timo Soinista:

Johtajuus ja johtamistapa

Haastateltujen vastausten perusteella Timo Soini johtajana ja hänen johtamistapansa näyttävät jakavan mielipiteitä. Häntä pidetään joko karismaattisena, vahvaa johtajuutta ja vakuuttavuutta huokuvana vanhanajan johtajana, joka johtaa joukkojaan eturivistä pitäen langat omissa käsissään. Toisaalta hänet nähdään röyhkeänä populistina, jonka todellinen asiaosaaminen on vielä jäänyt epäselväksi.

Soini on omiensa joukossa palvottu ja joidenkin muiden taholta parjattu johtaja. Hän on päämäärätietoinen, verbaalisesti kyvykäs ja helppo samaistumisen kohde kansantajuisine olemuksineen ja viestintätapoineen. Soinia pidetään jämäkkänä, selkeänä, asiallisena ja sosiaalisesti taitavana johtajana, joka joissakin tilanteissa voisi olla tiukempikin – siis vähemmän kiltti.

Toisaalta Soini on – ja ilmeisesti haluaa olla – itse aktiivisesti toiminnan keskipisteessä ja ”kädet savessa”, mikä aiheuttaa sen, että hänet nähdään myös itsevaltaisena, kiireisenä ja heikkona delegoijana.

Päätöksentekijänä Soini on harkitseva ja varsin itsenäinen, mutta myös toisten mielipiteitä huomioiva. Hän saattaa joko haluten tai haluamattaan antaa itsestään impulsiivisen päätöksentekijän kuvan. Johtajalle kuuluvat vaikeat päätökset lienevät hänelle ajoittain myös henkilökohtaisella tasolla vaikeita.

Soinin vahvin asiantuntemus on haastateltujen mukaan EU-asioissa ja suomalaisen arjen tuntemuksessa sekä siinä, että hänellä näyttää olevan monipuolisesti ainakin jonkin tason näkemys hyvin erilaisiin yhteis-kunnallisiin ja poliittisiin asioihin.

  • Vahvuuksia johtajana

Haastattelujen perusteella Soinin vahvuuksia johtajana ovat karismaattiseksi koettu persoona, ahkeruus ja vastuun kantaminen, selkeä ilmaisu ja retoriikka sekä inhimillisyys henkilöjohtamisessa ja vuorovaikutuksessa. Soini vaatii itseltään paljon, ei välttele johtajan vastuuta eikä epäröi laittaa itseään ensimmäisenä tuleen. Hän on huumorintajuinen, ihmisistä kiinnostunut ja osaa näyttää ja käyttää myös tunteitaan. Hän on päätöksenteossaan itsenäinen, mutta häneltä löytyy kykyä kompromisseihinkin. Omien joukossa Soinia ihaillaan ja jopa palvotaan johtajana ja tiennäyttäjänä.

  • Kehityskohteita johtajana

Haastattelujen perusteella Soinin kehityskohteita johtajana ovat ajankäytön hallinta, delegointi ja aito kyky kuunnella muita ihmisiä ja mielipiteitä. Soini on itse aktiivinen toimija ja vastuunkantaja, mistä johtuen hän lienee jatkuvasti siinä määrin kuormitettu ettei hän pysty tai kykene huomioimaan ja kuuntelemaan eri mielipiteitä tai toisia ihmisiä riittävästi. Näin ollen organisaation koko asiantuntemuksen ja erilaisten näkökulmien hyödyntäminen saattavat joskus ontua.

Soini koetaan monelta taholta karismaattiseksi johtajaksi, jota halutaan seurata ja kuunnella. Toisaalta hän saattaa tässä karismaattisuudessaan ja omassa aktiivisuudessaan jättää varjoonsa johdettaviaan tai henkilöitä, joilla voisi olla enemmän annettavana tai tarjottavana.

Soinilta toivotaan johtajana lisää näkemyksiä linjaustensa seurantavaikutuksista ja konkreettisempia vaihtoehtoja kritisoimilleen asioille. Kehityskohteiksi nähdään myös omasta itsestä, terveydestä ja omasta ajasta huolehtiminen.

Yhteistyötavat ja vuorovaikutustyyli

Timo Soini on vuorovaikutuksessaan muiden kanssa sosiaalisesti avoin, aito ja mutkaton. Huumori sävyttää helposti hänen vuorovaikutustaan. Soinia kuvataan asialliseksi ja helposti lähestyttäväksi keskustelijaksi. Hänellä on kykyä rakentavaan yhteistyöhön, mutta ei välttämättä aina halua siihen ja hänet koetaan jossain määrin itsevaltaiseksikin.

Soinilla on usein monta rautaa tulessa yhtä aikaa, mikä ilmeisesti vaikuttaa hänen yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteisiinsa siten, että hänet koetaan kiireiseksi eikä aina aidosti läsnä olevaksi. Toisaalta tilanteissa joissa hän on aidosti läsnä, hänet koetaan usein hauskaksi, ystävälliseksi ja kuuntelevaksi. Yhteenvetona haastateltavat kuvasivat Soinin tapaa olla yhteistyössä muiden ihmisten kanssa mm. adjektiiveilla: helposti lähestyttävä, itsetietoinen, rehellinen, itsevaltainen.

  • Vahvuuksia

Haastattelujen perusteella Soinin vahvuuksia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ovat sosiaalinen avoimuus, selkeys ja ymmärrettävyys, aito omana itsenään oleminen sekä kyky asettua samalle tasolle ja puhua ”samaa kieltä” keskustelukumppaneiden kanssa. Soinia pidetään sosiaalisesti taitavana, toisia huomioivana ja parhaimmillaan hyvänä kuuntelijana joka pärjää myös huumorinsa avulla – hyvässä ja pahassa.

  • Kehityskohteita

Haastattelujen perusteella Soinin kehityskohteita vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden ihmisten kanssa ovat kyky, halu ja/tai pysähtyminen toisten ihmisten ja heidän mielipiteidensä kuuntelemiseen sekä kyky ja halu vastuun jakamiseen sekä tilan antamiseen toisten ihmisten näkemyksille ja osaamiselle.

Kouluarvosanat

Soini sai haastateltavilta parhaat kouluarvosanat (4-10) seuraavista johtajuuteen ja yhteistyötapoihin liittyvistä
ominaisuuksista:

– Kyky ilmaista itseään selkeästi ja ymmärrettävästi ka. 10,0

– Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä ka. 9,14

– Neuvottelutaito ka. 8,29

Soini sai haastateltavilta heikoimmat kouluarvosanat (4-10) seuraavista johtajuuteen ja yhteistyötapoihin
liittyvistä ominaisuuksista:

– Ajanhallinta ka. 6,57

– Delegointi ka. 6,86

Haastateltujen näkemys Soinista sijoitettuna johtamistyyli-yhteistyötapa-nelikenttään, jossa mukana myös edellisen yhteenvedon ehdokas Paavo Väyrynen.

Aiheesta lisää
Arvio Paavo Väyrysestä johtajana: Itsenäinen ja itsepäinen (Suomenkuvalehti.fi 11.11.2011)

Lisää Timo Soinista Suomen Kuvalehdessä 48/2011 (ilm. 2.12.).