Arvio Paavo Väyrysestä johtajana: Itsenäinen ja itsepäinen

Paavo Väyrynen
Teksti
Matti Simula

Millaiset ovat Paavo Väyrysen taidot johtamisessa ja yhteistyössä?

Paavo Väyrynen
Kuva Ari Heinonen.

Psykologi Sampo Kettunen teki Paavo Väyrysen johtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kartoittavan kysymyssarjan. Suomen Kuvalehti lähetti kysymykset seitsemälle ehdokkaan tuntevalle henkilölle. Arvioitsijat vastasivat anonyymisti; edes Kettunen ei tiedä arvioitsijoiden henkilöllisyyksiä.

Kyseessä ei ole soveltuvuustutkimukseen verrattava henkilöarviointi, vaan yhteenveto haastateltujen vastauksista. SK tekee ennen presidentinvaaleja vastaavanlaisen kyselyn myös Timo Soinin, Sauli Niinistön ja Paavo Lipposen ominaisuuksista.

Tässä Kettusen yhteenveto Paavo Väyrysestä:

Johtajuus ja johtamistapa

Paavo Väyrynen on johtajana hyvin määrätietoinen ja päämäärähakuinen asiajohtaja. Hän pyrkii perustelemaan tavoitteensa ja näkemyksensä selkeästi muille selvitettyään ensin tarvittavat taustatiedot perusteellisesti itselleen joko itsenäisesti tai asiantuntijoiden avustuksella.

Johtajana Väyrysen usko ja tahto asettamaansa tavoitetta kohtaan on vahva. Ajoittain jopa niin vahva, että hän saattaa joidenkin tavoitteidensa suhteen olla hyvinkin periksiantamaton, eikä hän helposti pyörrä tekemiään päätöksiä. Toisaalta – vahvan uskon ja tahdon pohjalta – hänellä riittänee optimismia sellaisissakin tilanteissa, joissa toiset jo saattavat tuskailla vaikeuksien edessä.

Johtajana Väyrynen ymmärtää erotella pienet ja suuret asiat toisistaan. Suuret linjat ovat hänelle tärkeitä, eikä hän mielellään tunnu takertuvan pikkuseikkoihin. Väyrynen on ennen kaikkea asiajohtaja. Tunnepuoli saattaa tulla esille lähinnä tilanteissa, jotka liittyvät hänelle läheisiin ideologisiin ja arvokysymyksiin.

Päätöksentekijänä Väyrynen on itsenäinen, aloitteellinen, asioihin paneutuva ja tarvittaessa jahkailematon. Hän näkee itse paljon vaivaa selvittäessään asioita. Taustoja selvitellessään hänellä on valmiudet käyttää tukenaan asiantuntijoita, mutta usein hän selvittää ja punnitsee asioita itsenäisesti ja monesti melko valmiiksi asti. Väyrysen vahvin asiantuntemus on haastateltujen mukaan ulkopolitiikkaan, ulkomaankauppaan ja kehityspolitiikkaan liittyvissä asioissa. EU-politiikan ja Venäjän tuntemus saavat myös kiitosta.

  • Vahvuuksia johtajana

Haastattelujen perusteella Väyrysen vahvuuksia johtajana ovat perusteellinen paneutuminen käsillä oleviin asioihin, johdonmukaisuus ja ennustettavuus oman linjansa toteuttamisessa sekä määrätietoisuus ja sinnikkyys vaikeidenkin asioiden ratkaisemisessa. Väyrysellä on oma tavoitteensa selkeänä mielessä ja uskallusta sekä idealismia viedä linjaansa eteenpäin. Hän on asioiden valmistelussa ahkera ja itsenäinen ja parhaimmillaan – asiakeskeisyydestään huolimatta – jopa innostava johtaja.

  • Kehityskohteita johtajana

Haastattelujen perusteella Väyrysen kehityskohteita johtajana ovat toisten ihmisten kuuntelu ja avoimuus muiden mielipiteille ja näkökannoille. Hän voi olla periksiantamaton ja kärsimätön tilanteissa, joissa hänen oma tavoitteensa tai näkökulmansa tulee haastetuksi tai ei tunnu menevän perille muille.

Hänen näkemyksensä saattavat usein olla voimakkaita ja pitkälle mietittyjä, joten keskustelun synnyttäminen ja vaihtoehtoisten tai toisten ihmisten esittämien näkökulmien huomioiminen ja niiden punnitseminen voi jäädä heikoksi.

Yhteistyötavat ja vuorovaikutustyyli

Paavo Väyrynen on vuorovaikutuksessaan muiden kanssa usein hyvin asiakeskeinen, asiallinen ja formaali. Väyrynen ei yleensä jätä epäselväksi mitä ajattelee vaan on ilmaisussaan hyvinkin suora. Väyrynen tuntuu nauttivan väittelystä ja on parhaimmillaan tilanteissa, joissa voi näyttää asiaosaamista ja joissa muutkin ovat ainakin riittävällä tavalla perillä asioista. Jos muut eivät ole – tai eivät tunnu olevan – perillä asioista, Väyrynen saattaa turhautua tai hänen vuorovaikutustyylinsä saattaa kääntyä luennoinniksi. Kompromisseja vaativat tilanteet lienevät hänelle joskus vaikeita.

Iän myötä vuorovaikutukseen on tullut mukaan myös rentoutta, lupsakkuutta ja itseironiaa, mikä lienee hänelle eduksi esimerkiksi yleisötapaamisissa, miksei muutenkin. Yhteenvetona haastateltavat kuvasivat Väyrysen tapaa olla yhteistyössä muiden ihmisten kanssa muun muassa adjektiiveilla: asiakeskeinen, selkeä, itsenäinen, itsepäinen.

  • Vahvuuksia

Haastattelujen perusteella Väyrysen vahvuuksia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ovat asioiden laaja-alainen tuntemus ja siihen perustuva retoriikka sekä selkeäsanaisuus, ymmärrettävyys ja johdonmukaisuus ajatusten ilmaisussa. Väyrynen on ajatuksissaan ja omissa pyrkimyksissään hyvinkin suora ja avoin, mikä toisten silmissä saattaa joskus saada muita merkityksiä kuulijasta tai näkijästä riippuen.

  • Kehityskohteita

Haastattelujen perusteella Väyrysen kehityskohteita vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ovat halu ja/tai kyky aidosti kuunnella keskustelukumppaneita, yhteistyöpohjainen vuorovaikuttaminen sinnikkään haastamisen sijasta sekä valmius tai halu välillä tarkistaa omia mielipiteitään itsekriittisesti.

Kouluarvosanat

Väyrynen sai haastateltavilta parhaat kouluarvosanat (4-10) seuraavista johtajuuteen ja yhteistyötapoihin liittyvistä ominaisuuksista:

– Kyky ilmaista itseään selkeästi ja ymmärrettävästi ka. 9,3
– Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä ka. 9,2
– Kyky tarttua hankaliinkin asioihin ka. 9,1

Väyrynen sai haastateltavilta heikoimmat kouluarvosanat (4-10) seuraavista johtajuuteen ja yhteistyötapoihin
liittyvistä ominaisuuksista:

– Kuuntelun taito ka. 6,1
– Kyky muuttaa tekemäänsä päätöstä tarvittaessa ka. 6,1

Haastateltujen näkemys Väyrysestä sijoitettuna johtamistyyli-yhteistyötapa-nelikenttään.

Video: Paavo Väyrysen itsevarma kiertue

Aiheesta lisää SK:ssa 45/2011 (ilm. 11.11.).