Kittilä: SK vaati kohuttuja Eilavaara-asiakirjoja – kunnanjohtaja salasi ne

Salaamispäätös on yksiselitteisesti lainvastainen, sanoo julkisuuslain asiantuntija.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on määrännyt oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran kunnanhallitukselle laatimat asiakirjat salaisiksi.

Suomen Kuvalehti on vaatinut asiakirjat Kittilän kunnanhallitukselta julkisuuslain perusteella. SK kertoi maaliskuussa kunnan tilaamista asiakirjoista, joita kuntaan ei kuitenkaan ole toimitettu. Kunta on saanut Eilavaaralta vain laskun.

Salaamispäätöksensä Kyösti Tornberg perustelee tänään (22. huhtikuuta) allekirjoittamassaan päätöksessä keskusrikospoliisin esitutkinnalla:

”Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 3. kohdan perusteella määrään oikeudellinen asiantuntija, oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaaran Kittilän kunnalle toimittamat asiakirjat, jotka kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo on luovuttanut 16.4.2015 vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille, tästä päivämäärästä alkaen salaisiksi. Perusteena on se, että Eilavaaran asiantuntijalausunnot liittyvät esitutkinnan alaisena olevaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiaan sekä Eilavaaran laskun tutkintaan.”  

Hiljattain vt. kunnanjohtajan tehtävässä aloittanut Tornberg on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja kokenut kunnanjohtaja, jonka tulee tuntea viranomaisia koskeva julkisuuslaki.

Tornbergin salaamispäätökselle ei kuitenkaan löydy laista perusteita, sanoo hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta. Mäenpää arvioidaan oikeusoppineiden piirissä julkisuuslainsäädännön ykkösasiantuntijaksi.

Mäenpään mukaan asiakirjojen salaaminen on lainvastainen käytäntö. ”Tässä ei ole edes tulkinnan varaa.”

Tämä käy ilmi jo vt. kunnanjohtajan itsensä kirjoittamasta salaamispäätöksestä.

”Kun oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaara on kunnanjohtajan päätöksen mukaan toimittanut asiantuntijalausuntoja Kittilän kunnalle, on aivan selvää, että noita lausuntoja ei ole laadittu esitutkintaa varten. Kuntahan ei ole esitutkintaviranomainen”, Mäenpää sanoo. ”Lausuntojen salassapidolle ei siis ole laillista perustetta.”

Mäenpää muistuttaa, että Pertti Eilavaara on lähettänyt laskun Kittilän kuntaan ja lasku on osoitettu kunnanhallitukselle.

”Kun kysymys on kunnanhallitukselle laadituista asiakirjoista päätöksenteon pohjaksi, asiakirjat ovat julkisia.”

Tornberg on muotoillut asian niin, että hän määrää asiakirjat salassa pidettäväksi. Mäenpään mukaan kunnanjohtajalla ei ole itsenäistä toimivaltaa antaa salassapitomääräystä.

Mäenpää kiinnittää huomiota siihen, ettei vt. kunnanjohtaja anna vastausta Suomen Kuvalehden asiakirjavaatimukseen: ”Normaalissa hallinnossa vastataan asiakirjapyyntöihin joko myönteisesti tai kielteisesti, mutta ei anneta salassapitomääräyksiä.”

”Julkinen hallinto ei kuitenkaan tunne salassapitomääräystä”, Mäenpää sanoo.

 

Suomen Kuvalehti esitti Kittilän kunnanhallitukselle asiakirjapyynnön 27. maaliskuuta. SK pyysi Pertti Eilavaaran laatimia asiakirjoja perustellen pyyntöään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetulla lailla (621/1999).

Kunnanhallituksen olisi pitänyt vastata asiakirjapyyntöön viimeistään 10. huhtikuuta, kun laissa annettu kahden viikon määräaika umpeutui. Päätöstä asiakirjojen luovuttamisesta SK on ehtinyt kysyä vt. kunnanjohtaja Tornbergiltä jo useampaan kertaan – viimeksi perjantaina 17. huhtikuuta. Tornberg lupasi palata asiaan maanantaina 20. huhtikuuta. Niin ei kuitenkaan tapahtunut.

Julkisuuslain mukaan ”tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa, päättää tehtävän antanut viranomainen. Pykälän 3 momentin mukaan asiakirjapyyntö on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön”.

SK jatkaa asiakirjojen vaatimista.

 

Kittilän kunnallinen päätöksenteko on ollut sekaisin jo yli vuoden. Eilavaaran asiakirjat on tuore juonne monimutkaisessa sotkussa.

Suomen Kuvalehti kertoi maaliskuussa Kittilän päättäjien harjoittaneen vuoden ajan varjovalmistelua. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara oli laatinut kunnanhallitukselle hissiyhtiön esitutkintaan ja kunnanjohtajan erottamiseen liittyviä asiakirjoja, joista edes kaikki kunnanhallituksen jäsenet eivät tienneet.

Laskun Eilavaara osoitti kunnanhallitukselle, vaikka laskun saapuessa kunnan arkistossa ei ollut ainuttakaan Eilavaaran laatimaa asiakirjaa.

Salatut asiakirjat ovat nyt vt. kunnanjohtajan hallussa. Tornberg on taustaltaan keskustalainen.