Kiusaaminen työpaikoilla: näin toimit kun sinua kiusataan

Kotimaa 11.4.2011 16:30
Kiusaamista esiintyy keskimääräistä useammin työpaikoilla, joilla työntekijät kilpailevat keskenään, työtä on jatkuvasti liian paljon tai se on äärimmäisen vaikeaa. Kuva Vesa Moilanen / Lehtikuva.

Joka päivä noin 140 00 suomalaista palkansaajaa kokee olevansa henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Useimmiten kiusaajana on yksi tai useampi työtoveri. Seuraavaksi yleisin on tapaus, jossa kiusaamiseen syyllistyy lähin esimies.

Kiusaaminen voi aiheuttaa monenlaisia hyvinvoinnin ja jaksamisen ongelmia. Tyypillisimpiä oireita ovat stressi, keskittymis- ja univaikeudet ja jopa ahdistuneisuus ja masennus.

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia kertoo, että kiusaaminen saattaa myös aiheuttaa voimakkaita epäoikeudenmukaisuuden ja kiukun, jopa vihan tunteita.

”Kiusaamiskokemuksen selvittely on usein voimia vievä prosessi. Työpaikalla saattaa olla toimintaohjeet kiusaamistapausten varalta, mutta ihmiset eivät välttämättä uskalla ottaa asiaa puheeksi. Työntekijän pitäisi nostaa asia puheeksi, vaikka se tuntuisi uhkaavalta. Muuten tilanne ei yleensä parane”, Vartia sanoo.

Jo pelkkä kokemus kiusatuksi tulemisesta tarkoittaa, että kyseessä on ratkaisua vaativa ongelma työpaikalla. Vartian mukaan organisaatioissa tunnetaan työturvallisuuslain velvoitteet, mutta ei aina tiedetä miten niitä pitäisi hoitaa.

”Työpaikoilla koetaan usein, että kiusaamisen tunnistaminen on vaikeaa. Yksi ”raja-alue” on epäasiallisen kohtelun ja työnantajan työnjohto-oikeuden välinen: mikä katsotaan epäasialliseksi kohteluksi ja kiusaamiseksi, ja mikä toisaalta kuuluu työnjohto-oikeuteen. Joskus työntekijät kokevat kiusaamisena esimiehen sellaisen toiminnan, joka kuuluu työnantajan oikeuteen esimerkiksi töiden järjestämisessä.”

Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan toistuvaa kielteistä kohtelua, loukkaamista tai mitätöintiä. Jatkuessaan kiusaamisen kohde voi ajautua puolustuskyvyttömään asemaan.

Kiusaamista esiintyy keskimääräistä useammin työpaikoilla, joilla on muun muassa rooliristiriitoja, uhkaa, epävarmuutta ja epätietoisuutta. Työntekijät kilpailevat keskenään ja työtä on jatkuvasti liian paljon tai se on äärimmäisen vaikeaa.

Johtaminen, esimiestyö ja organisaatiokulttuuri ovatkin ensiarvoisen tärkeitä asioita. Parhaimmillaan hyvä esimiestyö ja johtaminen luovat puitteet ja työolot, joissa kiusaamiselle ei ole tarvetta.

Pahimmillaan johtaminen ja organisaatiokulttuuri antavat mahdollisuuden kiusaamiseen ja sallivat sen.

Kuinka pitää toimia?

Miten työntekijän sitten pitäisi reagoida, kun hän kokee joutuneensa kiusatuksi? Maarit Vartia kertoo Työterveyslaitoksen ohjeista. Jos omalla työpaikalla on toimintaohjeistus, kannattaa se aina lukea ja toimia sen mukaan.

  • Tilanne pitää ottaa esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos asia otetaan puheeksi vasta myöhemmin, todennäköisyys saada ongelma ratkaistuksi on pienempi.
  • Jos olet hämmentynyt ja epäilevä, ja mietit, oletko kiusaamisen kohteena, keskustele kokemuksistasi sellaisen työtoverin kanssa, jolta uskot saavasi totuudenmukaista palautetta. Peilaa ja vertaa omia kokemuksiasi hänen kokemuksiinsa ja vaikutelmaansa tilanteesta.
  • Ota kokemuksesi puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos puhut siitä ensimmäisen kerran vuoden kuluttua, olet todennäköisesti joutunut kohdelluksi epäasiallisesti jo useita kertoja. Yhden kiusaajan sijaan heitä saattaa olla useampia ja sinulla on erilaisia stressioireita. Pitkittynyt tilanne on aina vaikeampi selvittää.
  • Ota epäasiallinen kohtelu tai kiusaaminen puheeksi sen henkilön kanssa, jonka koet käyttäytyneen asiaankuulumattomasti. Älä syytä häntä kiusaamisesta. Puhu siitä mitä on tapahtunut ja miten olet kokenut sen. Kerro minkälaisen käyttäytymisen koit loukkaavana ja kiusaavana.
  • Jos et uskalla mennä puhumaan asiasta yksin, ota mukaan työtoveri tai työsuojeluvaltuutettu
  • Mikäli kiusaaminen jatkuu, kerro asiasta esimiehellesi. Jos koet tarpeelliseksi, voit ottaa mukaan ilmoituksen tekemiseen esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen. Joidenkin työpaikkojen toimintaohjeet sisältävät lomakkeen, jolla voi myös tehdä ilmoituksen kokemastaan epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta.
  • Jos et uskalla nostaa asiaa esille työpaikalla, tukea voi hakea myös työterveyshuollosta. Työterveyshuollolla on vaitiolovelvollisuus, mutta se voi ryhtyä viemään asiaa eteenpäin asiakkaan luvalla. Työterveyspsykologit voivat toimia myös tilanteen selvittelijöinä. Vastuu säilyy kuitenkin aina työnantajalla.
  • Jos koet, että kiusaaja on lähiesimies, niin kerro asiasta hänen esimiehelleen.
  • Tilanne pitäisi pystyä selvittämään työpaikan sisällä – se olisi kaikkien kannalta parasta. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin saatuaan tiedon työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta. Mikäli työnantaja ei ryhdy tiedon saatuaan toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisen kiusaamisen lopettamiseksi, hän rikkoo työturvallisuuslakia. Tällaisessa tilanteessa voi ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisiin.

Lähde Työterveyslaitos