Yritysten uudesta raportointimallista apua sijoittajille

Yrityksille ollaan jälleen synnyttämässä uusia raportointivelvoitteita. Asialla on vuonna 2010 perustettu International Integrated Reporting Council (IIRC), johon kuuluu edustajia kaikkiaan 25 maasta. Valmistelevaan elimeen kuuluu yritysten väkeä, viranomaisia, sijoittajia, tilintarkastajia sekä kansalaisjärjestöjen edustajia.

Hanketta valmistelleeseen pilotti-projektiin on osallistunut yrityksiä Coca-Colasta Volvoon ja rahoituslaitoksia Deutsche Bankista Skandinaviska Enskilda Bankeniin.

Monikansallisen projektin tavoitteena on kehittää yrityksille raportointimalli, joka auttaisi sijoittajia muodostamaan yritysten taloudellisesta tilanteesta ja niiden toimintaa uhkaavista riskitekijöistä nykyistä paremman kokonaiskuvan. Tässä tarkoituksessa perinteisiin koviin talouslukuihin on tarkoitus yhdistää aineettomampia asioita mittaavia tunnuslukuja yritysten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten raportoinnista. Samoin malli ottaa huomioon hyvän hallintotavan eli corporate governancen vaikutukset yrityksen tuloksentekokykyyn.

Tekeillä olevan integroidun raportointimallin syvintä olemusta voisi yrittää havainnollistaa tiivistyksellä, että jatkossa yrityksen vastuullisuuteen liittyvä raportointi siirtyy talousjohtajan murheeksi, kun se tähän asti on ollut pääsääntöisesti yrityksen viestintäosaston vastuulla.

Jos vastuullisuusinformaatio otetaan oikeasti osaksi perinteistä tilinpäätösinformaatiota, niin toki senkin oikeellisuudesta viime kädessä vastaavat toimitusjohtaja ja hallitus.

Tässä vaiheessa moni yritysjohtaja on jo valmis poistamaan varmistimen. Juuri kun alettu tointua IFRS-standardiin perustuvan raportoinnin käyttöönotosta, ei haluttaisi mitään uusia velvoitteita eikä niistä aiheutuvia kustannuksia.

Sinänsä yritysjohtajilla ei ihan välittömään huoleen ole aihetta, sillä integroidun raportointimallin luominen vie vielä aikansa. Mutta toisaalta ei ole mitään syytä leimata IIRC:n toimintaa miksikään puunhalaajien haihatteluksi.

Hanke on tänä vuonna ottanut kaksi ratkaisevaa edistysaskelta. IIRC on solminut yhteistyösopimuksen integroidun raportoinnin kehittämisestä International Accounting Standards Boardin (IASB) kanssa. Eli saman järjestön, joka loi ja toi yritysten iloksi jo edellä mainitun IFRS-standardin. Yhteistyösopimuksen ansiosta asian valmistelu siirtyi siis aivan uudelle tasolle.

Toiseksi IIRC julkisti 16.4. integroidun raportoinnin viitekehyksestä ensimmäisen mallinnuksen, joka lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle. Eri toimijoilla on kolme kuukautta aikaa kommentoida mallihahmotelmaa ja esittää arvioita sen toimivuudesta.

Hanke on siis edennyt idealistiselta ideatasolta käytännön valmisteluun, mutta aivan äkkiä kansainvälinen standardi ei tietystikään synny, jos on ylipäänsä syntyäkseen.

Asian etenemistä Suomessakin seurattu. Tähän asti todellakin enimmäkseen vain seurattu, mutta nyt julkistetun mallinnusehdotuksen jälkeen asia otetaan varmaan aktiivisemmin esille jäsenyritysten kanssa, arvioi Hannu Ylänen, joka toimii taloudellisen raportoinnin ja arvopaperimarkkinalainsäädännön asiantuntijana EK:ssa.

Seurantaa on syytä harrastaa varmaan laajemminkin, jotta integroitu raportointi ei pääse yllättämään yrityksiä samaan tapaan kuin EU:n paljon porua synnyttänyt rikkidirektiivi.