Velkaantumisen syy on rahan lainaksi ottaminen

Kuvitus Janne tervamäki.

Talouskriisin suuri kiistakysymys on se, hoidetaanko saneeraamalla vai velaksi elvyttämällä. Kurilinjan akateemisina perusteina ovat olleet Harvardin professoreiden Carmen Reinhartin ja Kenneth Rogoffin tutkimukset velkaantumisen ja kasvun suhteesta. 44 maata ja 200 vuotta käsittävästä aineistosta on havaittu, että valtion velan ylittäessä 90 prosenttia kasvu hiipuu merkittävästi.

Nyt laskelmissa on havaittu virheitä. Jotkut ajattelevat, että budjettikurista voi livetä.

Ongelma ei kuitenkaan ole Excelin virheellinen kaava, vaan Power Pointiin laitettu yleistys. Akateemisesti lukutaidottomille päättäjille täytyy antaa yksinkertaistuksia, vaikka tutkimukset eivät ole löytäneet maagista rajaa.

Media tarjoaa samalla metodilla tuotettuja latteuksia. Otetaan ja mitataan jokin monimutkainen ilmiö (A), kuten talouskasvu tai terveyserot. Katsotaan sitten jokin helppo selitys (B), kuten velkaantuminen tai sosioekonominen luokka. Valitaan aineisto, vaikkapa joukko ryhmiä tai maita sekä jokin aikaväli. Pyöräytetään numerot Excelissä. Jos tulos ei ole odotusten mukainen, voidaan vaihtaa maita ja säätää aikaväliä, kunnes saadaan mitä halutaan: A:sta seuraa B.

Jotta oikeasti voitaisiin sanoa, että A aiheuttaa B:n, pitää kuitenkin osoittaa, että:
1. A:n ja B:n välillä on riittävän vahva, eri otoksia ja aikasarjoja kestävä korrelaatio.
2. A tulee ennen B:tä.
3. Ei ole kolmatta tekijää (C), joka selittäisi sekä A:n ja B:n.
4. On välitön mekanismi, jolla A vaikuttaa B:hen eikä toisinpäin.

Tupakoinnin ja keuhkosyövän yhteydestä väännettiin akatemiassa ja oikeussaleissa niin kauan kuin vain kaksi ensimmäistä ehtoa voitiin näyttää toteen. Kun tupakasta syöpään johtava mekanismi löydettiin, keskustelu päättyi.

Köyhyyden ja terveyden kohdalla ehto 1 on osoitettavissa: köyhät ovat kipeämpiä kuin rikkaat. Juuri muuta ei kuitenkaan voida sanoa. Sairauden välittömät aiheuttajat ovat elämäntavat, perimä, loukkaantumiset ja altistuminen mikrobeille, säteilylle yms. Kolmanneksi tekijäksi (C) sopivat perimä ja elämänhallinta, joista on etua sekä ansiotyössä että terveyden vaalimisessa. Mekanismi voi toimia molempiin suuntiin: sairaus köyhdyttää ja köyhyys tekee vaikeaksi hankkia hoitoa.

Velkaantumisen ja kasvun yhteydessä ehto 1 on todettu heikoksi. Talouskasvu on monimutkainen ilmiö. Sitä edistää ja hidastaa lukematon määrä sekä suhdanteisiin että pitkäaikaisiin rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä, joiden yhdistelmät vaihtelevat. On vaikea uskoa, että mikään yksittäinen tekijä nousisi yli muiden.

Kolmas tekijä (C) voisi olla julkisen sektorin koko. Julkiset menot syövät tilaa tuottavilta innovaatioilta hidastaen kasvua. Julkisia sitoumuksia on vaikea purkaa, joten velka on ainoa poliittisesti mahdollinen ratkaisu. Heikko kasvu lisää velkaa ja lisävelka hidastaa kasvua.

Hedelmällisintä olisi tarkastella velan ja kasvun välisiä mekanismeja erityisissä tilanteissa. Mitä muita käyttötarkoituksia velanhoidon kustannukset sulkevat pois? Käytetäänkö velkaa kulutukseen vai tuottaviin investointeihin? Viime kädessä velkaantumisen välitön aiheuttaja on rahan lainaksi ottaminen.