Ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyö uusiksi

Puheenvuoro: Työelämässä uusi osaaminen syntyy verkostoissa erilaisten näkökulmien kohdatessa,

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Anna-Leena Kurki Eveliina Saari
Suomen Kuvalehti

Kevään poikkeustilanne on haastanut ammatillista koulutusta monin tavoin. Samanaikaisesti tehdään tulevaisuuteen suuntaavaa koulutuspolitiikkaa, jolla pyritään johdonmukaisesti kasvattamaan suomalaisten osaamista.

Suomalainen työelämä on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Yritykset ja organisaatiot toimivat yhä kansainvälisemmässä ympäristössä. Digitalisaatio muuttaa työprosesseja ja synnyttää uudenlaisia tapoja vastata asiakkaan tarpeisiin. Menestyäkseen yritysten on kyettävä turvaamaan monipuolinen osaaminen tulevaisuusorientoituneesti. Paradoksaalista kyllä, samanaikaisesti kiire ja työn lisääntyvä intensiivisyys ovat tutkimusten mukaan vähentäneet uuden työntekijäsukupolven oppimismahdollisuuksia työpaikoilla.

Psykologian professorien Saija Maunon ja Taru Feldtin johtama tutkimus osoittaa, että teknologisen kehityksen myötä työ on alettu kokea entistä intensiivisemmäksi. Työn muutos näkyy työntekijöille kiristyneenä työtahtina, päällekkäisinä tehtävinä sekä kasvavina itseohjautuvuuden vaatimuksina. Jatkuva oppiminen on osa jokaisen työtä ja uusia taitoja on otettava haltuun läpi työuran.

Toimialasta riippumatta uudistuva työ edellyttää työntekijöiltä totuttuja ammattikohtaisia tehtäviä laajempaa osaamista. Teknologiset välineet ja kehittämisorientoitunut ote ovat tulleet osaksi esimerkiksi laitoshuoltajan työtä. Asiakaspalvelutyössä korostuu digitaalinen vuorovaikutus ja myyntityössä puolestaan kyky ratkaista asiakkaan tarve kokonaisvaltaisesti.