Turveko uusiutuvaa energiaa? "Vapo käyttää vanhaa tietoa"

energia
Teksti
Jukka Ukkola

Turve tuottaa parikymmentä prosenttia Suomen kasvihuonekaasuista, muistuttaa tutkimusprofessori Ilkka Savolainen.

Ilkka Savolainen

Hallituksen energiapaketin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä. Myös turpeen käyttöä tuetaan vastakin. Onko turve uusiutuva luonnonvara, VTT:n tutkimusprofessori Ilkka Savolainen?

”Ei turvetta sellaiseksi katsota, koska sitä kertyy hyvin hitaasti. Jos sitä otetaan suosta pois, alueen korvaamiseen kuluu vuosisatoja tai vuosituhansia – siis paljon kauemmin kuin esimerkiksi metsän uusiutumiseen.”

”Aika on aivan liian pitkä verrattuna ilmastonmuutoksen torjumisen aikatauluun. Kasvihuonepäästöjä pitäisi vähentää tämän vuosisadan puoliväliin mennessä koko maailmassa puoleen ja teollisuusmaissa 80 prosenttia. ”

”Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan turve ei ole uusiutuvaa biomassaa. Turve rinnastetaan päästöjen laskennassa ja päästökaupassa fossiilisiin polttoaineisiin.”

Mitä turpeen määrälle on tapahtunut viime vuosikymmeninä?

”Turve vähenee, eli sitä palaa ja hajoaa nopeammin kuin uutta muodostuu, vaikka Vapo antaa siitä toisenlaista tietoa. Hajoamisvauhti on erilainen erityyppisillä turvemailla.”

”Ojitetuilla soilla turpeen hajoaminen vastaa 6-7 miljoonan hiilidioksiditonnin päästöjä vuodessa ja pelloksi raivatuilla soilla likimain samaa määrää, vaikka niiden pinta-ala on paljon pienempi.”

”Turpeen poltossa ja polttoturpeen tuotannossa turvetta kuluu 12 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä.”

”Ainoat suot, joissa turpeen määrä hyvin hitaasti lisääntyy, ovat luonnontilaiset suot, joita on Suomen soista noin 40 prosenttia. Ne sitovat viitisen miljoonaa CO2-tonnia vuodessa.”

Miksi Vapolla on väärää tietoa?

”Se on ilmeisesti vanhaa perua. Joskus joku tutkija – en tiedä kuka ja milloin – on arvioinut turvevarojen kehityksen hyvin karkeasti, eikä Vapo käytä uutta tietoa, vaikka Tilastokeskus on jo useita vuosia raportoinut sitä. Aineistoa Tilastokeskukselle ovat toimittaneet muun muassa Metsäntutkimuslaitos Metla ja Maatalouden tutkimuskeskus MTT. ”

Mikä on turpeen osuus Suomen energiahuollossa ja energiantuotannon päästöistä?

”Se vaihtelee jonkin verran vuosittain muun muassa sen mukaan, kuinka paljon eri vuosina saadaan vesivoimaa ja polttoturvetta, ja myös sen mukaan, mitä kaikkea energiahuoltoon lasketaan. Turpeen osuus primäärienergian tuotannosta on noin 6-7 prosenttia ja kasvihuonekaasujen päästöistä parikymmentä prosenttia.”

Kun turve tuottaa päästöjä noinkin paljon suhteellisesti, pidättekö oikeana sitä, että sen käyttöä tuetaan energiapaketissa?

”Jos päästörajatavoitteet halutaan saavuttaa, se edellyttää luopumista runsaspäästöisistä energianlähteistä, kuten kivihiilestä. Turpeessa kyse on kotimaisesta raaka-aineesta, mille on annettu jonkinlainen paino. Tämä on poliittinen ratkaisu, jossa tasapainoillaan yhtäältä päästöjen ja ilmastonmuutoksen, toisaalta kotimaisuuden ja haja-asutusalueiden työllisyyden välillä.”

Maailman turvevaltias

  • Suomen 60:ssä turvevoimalassa on noin 7 000 työpaikkaa
  • Turvemarkkinoiden liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa
  • Suomi on maailman ylivoimaisesti suurin energiaturpeen tuottaja, 51 prosenttia koko maailman tuotannosta (2005)
  • Turvetta ei juuri viedä, se käytetään paikallisesti

Kuva Hannu Lindroos