Arvio Sauli Niinistöstä johtajana: Kärsimätön vastuunkantaja

Sauli Niinistöllä on johtajana kahdet kasvot. Toisten mielestä hän on helposti lähestyttävä, empaattinen ja syvällinen ”pehmo-Sauli”. Jotkut taas pitävät häntä ärhäkkänä ja pitkävihaisena tuittupäänä.

Sauli Niinistö
Kuva Petri Kaipiainen.

Psykologi Sampo Kettunen teki Sauli Niinistön johtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kartoittavan kysymyssarjan. Suomen Kuvalehti lähetti kysymykset kahdeksalle ehdokkaan tuntevalle henkilölle. Arvioitsijat vastasivat anonyymisti; edes oheisen tekstin pohjana olleen yhteenvedon tehnyt Kettunen ei tiedä, keitä he ovat. Osa arvioitsijoista oli Niinistön entisiä alaisia, ja toiset olivat hänen vanhoja kollegojaan eduskunnasta ja hallituksesta. Puolet oli kokoomuslaisia ja toiset neljä virkamiehiä ja muiden puolueiden poliitikkoja.

Kyseessä ei ole soveltuvuustutkimukseen verrattava henkilöarviointi, vaan yhteenveto haastateltujen vastauksista. SK tekee ennen presidentinvaaleja vastaavanlaisen kyselyn myös Paavo Lipposen ominaisuuksista. Aiemmin on arvioitu Paavo Väyrystä ja Timo Soinia. Lue sarjan kaikki osat tästä.

Katso myös video: Gallupsuosikki Sauli Niinistö kieli keskellä suuta.

Kettusen yhteenveto Sauli Niinistöstä:

Johtajuus ja johtamistapa

Haastateltujen vastausten perusteella Sauli Niinistö on johtajana tavoitteellinen ja määrätietoinen asiajohtaja, joka on itseään – ja samalla muita – kohtaan vaativa. Niinistö näyttäytyy häntä arvioineille nimenomaan analyyttisenä ja oivalluskykyisenä asiajohtajana, joka ei välttämättä kukoista henkilöjohtamisen tai vuorovaikutusjohtamisen alueilla.

Niinistöä kuvataan ajoittain arvaamattomaksi tai yllätykselliseksi, omanarvontuntoiseksi, sosiaalisesti varovaiseksi/varautuneeksi tai valikoivaksi sekä toisia kohtaan kärsimättömäksi tai ajoittain suutahtelevaksi johtajaksi, jolle kritiikin sieto on vaikeaa. Analyyttisyys ja nopea oivalluskyky saattavatkin tuoda mukanaan kärsimättömyyden ja toisten kuuntelemisen heikkouden, jotka näyttäytyvät haastateltujen mielestä varsin yksimielisesti Niinistön ensisijaisina johtajana kehittymisen kohteina. Toisaalta Niinistöä kuvataan suoraselkäiseksi johtajaksi, joka vaatii itseltään saman minkä muilta, joka antaa johdettavilleen vastuuta ja tilaa toimia ja osaa johtaa jämäkästi ja tarvittaessa myös käskyttäen. Hän perehtyy asioihin, ei välttele vastuuta, sietää paineita ja on kurinalainen odottaen sitä myös toisilta. Niinistö on päätöksentekijänä hyvin itsenäinen ja tarkkaan harkitseva. Hän kerää tarvittavan aineiston laajalti ja hyödyntää tarvittaessa omia luottohenkilöitään usein nopean päätöksentekonsa tukena eikä helpolla luopune tekemästään päätöksestä. Haastateltujen mukaan hänen vahvin asiantuntemuksensa on talous- ja rahapolitiikassa sekä juridiikassa. Kehitettävää löytyisi sosiaalipolitiikan alueelta.

Niinistö vaikuttaa johtajana ja henkilönäkin näyttäytyvän eri tavoin eri henkilöille. Toisille hän on helposti lähestyttävä, toisille ei. Häntä kuvataan yhtäältä tuittupäiseksi, liiankin ärhäkäksi ja joissakin asioissa pitkävihaiseksi, mutta samalla myös empatiakykyiseksi ja syvälliseksi ”pehmo-Sauliksi”, jolle ikä on tuonut malttia ja joka charmillaan ja huomavaisuudellaan osaa herättää sympatioita suurissakin joukoissa.

  • Vahvuuksia johtajana

Haastattelujen perusteella Niinistön vahvuuksia johtajana ovat analyyttisyys, laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamiskyky ja määrätietoisuus. Häntä pidetään myös tavoitteellisena ja vastuunsa kantavana johtajana, jolla on kykyä ja uteliaisuutta tarttua myös hankaliin asioihin.

  • Kehityskohteita johtajana

Haastattelujen perusteella Niinistön kehityskohteita johtajana ovat kärsimättömyys, kritiikin sietäminen ja henkilöjohtamisen alueelle sijoittuvat johtamistaidot kuten muiden mielipiteiden kuunteleminen ja heidän osaamisensa hyödyntäminen, tunnustuksen antaminen ja kannustaminen sekä rakentava palautteen antaminen. Niinistö ei helposti antane itsestään kuvaa ensisijaisesti johdettaviaan puolustavana tai innostavana johtajana. Joidenkin haastateltujen näkökulmasta hän voisi johtajana kehittää myös kokouskäytäntöjään johtopäätösten ja päätettyjen asioiden selkeyden ja selkeyttämisen osalta.

Yhteistyötavat ja vuorovaikutustyyli

Haastateltujen mukaan Sauli Niinistö on vuorovaikutustavoiltaan asiakeskeinen ja – ainakin isommissa joukoissa – itsestään hieman varauksellisen tai pidättyvän kuvan antava. Lähimpien työtoverien kanssa hän vaikuttaa hyvinkin mutkattomalta ja huumorintajuiselta, joskin joillekin ehkä vaikeasti avautuvalla tavalla. Niinistöä pidetään ajoittain muutenkin ulosanniltaan hieman vaikeaselkoisena. Neuvottelutilanteissa hän yleensä osaa argumenttinsa ja oivaltaa tilanteita nopeasti. ”Kissanristiäisissä” Niinistö ei juurikaan viihtyne ja vierastaa tyhjän puhumista.

Niinistön kärsimättömyys tai turhautuminen saattavat tulla esille eri mieltä olevien ja/tai asioista heikoimmin perillä olevien ihmisten kanssa. Niinistön käytöstavat ja huomaavaisuus ovat kuitenkin seikkoja, joista hän saa kiitosta. Niinistö vaikuttaa sosiaalisesti hieman arvoitukselliselta ja voi olla, että vain hyvin harvat tuntevat tai näkevät hänen kaikki puolensa. Yhteenvetona haastateltavat kuvasivat Niinistön tapaa olla yhteistyössä muiden ihmisten kanssa mm. adjektiiveilla: nokkela, määrätietoinen, asiakeskeinen, etäinen.

  • Vahvuuksia

Haastattelujen perusteella Niinistön vahvuuksia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ovat käytöstavat, huomaavaisuus, suoruus, ”nopeat hoksottimet” ja inhimillisyys, joka tulee vahvimmin esille ainakin lähipiirissä.

  • Kehityskohteita

Haastattelujen perusteella Niinistön kehityskohteita vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden ihmisten kanssa ovat kärsimättömyys ja toisten ihmisten mielipiteiden kuunteleminen sekä herkkänahkaisuus ja kyky vastaanottaa ja sietää palautetta ja arvostelua.

Kouluarvosanat

Niinistö sai haastateltavilta parhaat kouluarvosanat (4-10) seuraavista johtajuuteen ja yhteistyötapoihin liittyvistä ominaisuuksista:

– Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä ka. 9,25
– Kyky tarttua hankaliinkin asioihin ka. 8,75
– Kyky ilmaista itseään selkeästi ja ymmärrettävästi ka. 8,25

Niinistö sai haastateltavilta heikoimmat kouluarvosanat (4-10) seuraavista johtajuuteen ja yhteistyötapoihin liittyvistä ominaisuuksista:
– Kyky muuttaa tekemäänsä päätöstä tarvittaessa ka. 6,63
– Kyky vastaanottaa palautetta ka. 6,84

Niinistö johtaja
Haastateltujen näkemys Niinistöstä sijoitettuna johtamistyyli-yhteistyötapa-nelikenttään, jossa mukana myös Paavo Väyrynen ja Timo Soini.