Jorvin sairaalan psykiatrian yksiköstä lähtee erikoislääkäreitä johtamisongelman vuoksi

Aki Lindén
Teksti
Pekka Anttila
Jorvin sairaala
Jorvin sairaalassa Espoossa lähes kaikki psykiatrisen yksikön ylilääkärit ja apulaisylilääkärit ovat irtisanoutuneet tai jääneet virkavapaalle. Kuva Petri Kaipiainen.

Espoolaisen Jorvin sairaalan psykiatrisesta yksiköstä on lähdössä yli kymmenen erikoislääkäriä. Suomen Kuvalehden haastattelemien työntekijöiden mukaan tilanne johtuu äärimmilleen kärjistyneestä johtamisongelmasta, jota ei ole pystytty ratkaisemaan yrityksistä huolimatta. Tulehtunutta tilannetta on yritetty purkaa muun muassa selvitysmiehen voimin.

Nyt psykiatrisen yksikön kaikki ylilääkärit yhtä lukuun ottamatta ovat irtisanoutuneet tai jääneet pitkille virkavapaille. Kolmesta apulaisylilääkäristä on irtisanoutunut kaksi.

Myös muita työntekijöitä on hakeutumassa pois Jorvista. Tämä koskee muun muassa osastolääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä sekä työntekijöitä joistakin muista ammattiryhmistä.

Ongelmallinen tilanne johtuu työntekijöiden mukaan HUS Psykiatrian tulosyksikön johtajasta Grigori Joffesta ja hänen poikkeuksellisesta johtamistavastaan. Sairaalassa vallitsee epäluottamuksen ilmapiiri, eivätkä työntekijät halua kertoa asioista omilla nimillään.

Syksyllä joukko Jorvin erikoislääkäreitä toivoi tapaamista HUS:n toimitusjohtajan Aki Lindénin kanssa esittääkseen huolensa lukkiutuneesta asetelmasta. Tapaamista ei järjestetty.

Erään erikoislääkärin mukaan sairaalan toiminnan ja potilaiden hoitamisen kannalta johtamisessa ei ajatella kokonaisuutta. Kattava kokonaisnäkemys psykiatriasta puuttuu. Hänen mielestään työntekijöiden asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta ei arvosteta tarpeeksi.

”Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tarvitaan sellaista hoito-organisaatiota, jossa potilas, hänen hoitonsa sekä hoidon laatu ovat ensisijaisia asioita. Nykyinen malli ja johdon näkemykset ovat niin pahasti ristiriidassa omien arvojeni kanssa, että en voi tehdä muuta kuin äänestää jaloillani ja lähteä”, erikoislääkäri sanoo ja luonnehtii Joffen toimintatyyliä käskyttäväksi.

Aki Lindén ja Grigori Joffe eivät kommentoi tapahtumia.

Heidän puolestaan kysymyksiin vastaa HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, jonka vastuulla on Jorvin psykiatrian toimintoja koskeva kehittämishanke. Hänen mukaansa Jorvista on siirtymässä pois neljä, viisi kokeneempaa erikoislääkäriä. Tilanne liittyy erilaisiin näkemyksiin Jorvin psykiatrian kehittämisestä lääkäreiden ja Hyks Psykiatrian tulosyksikön johdon välillä.

”He ovat mahdollisesti tehneet johtopäätöksiä liittyen huonoon vuoropuheluun ja yhteistyöhön tulosyksikön johdon suuntaan. Kaikki muu on ihan normaalia ja liittyy lääkärien liikkuvuuteen. Muutama lähtee yksityissektorille, joku on äitiyslomalla ja joku on saanut apurahan ja pyytää pitkää virkavapautta. Erikoistuvat lääkärit siirtyvät eteenpäin Hyksin toisiin yksiköihin”, Mäkijärvi kuvailee.

”Muutaman lääkärin lähtö liittyy erilaisiin näkemyksiin hoidon toteuttamisesta, mutta ne eivät suinkaan edusta valtaenemmistöä Jorvissa eivätkä tämän hetken työilmapiiriä. Sen pitäisi olla ihan hyvä ja työrauhan olemassa.”

Poikkeuksellista osaamista

Jorvissa psykiatrinen osaaminen on ollut Suomen oloissa harvinaista. Sairaalassa on kehitetty ja viety aktiivisesti eteenpäin hoitomenetelmiä sekä toimittu potilaslähtöisesti ja humaanisti, kertoo Helsingin Psykiatriakeskuksen lääkäri.

”En usko, että Jorvissa on keskeistä organisaation rakenne, kunhan hoidon sisällöstä ja kehittämismahdollisuuksista huolehditaan. Se vaatii sekä panostusta lääkärikoulutukseen että kykyä luoda sellainen työilmapiiri, jossa vallitsee luottamus, työtoverien keskinäinen arvostus ja myönteinen asenne toiminnan kehittämiseen”, hän arvioi.

Nyt Jorvin lääkärikunta ja hoitajat ovat kuitenkin huolestuneita esimerkiksi ajatuksista muuttaa lääkärien ja muiden työntekijöiden välistä työnjakoa niin, että sairaanhoitajille tulisi enemmän vastuuta potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. Sairaanhoitajat käyttäisivät tutkimuksissa apunaan erilaisia lomakkeita ja mittareita. Lääkärit vastaisivat potilaiden hoidosta, mutta heidän roolinsa olisi aiempaa enemmän konsultatiivinen.

Markku Mäkijärvi painottaa, että sairaanhoitajien ammattitaito on korkeaa tasoa.

”Mittarit ovat osa vastuullista erikoissairaanhoitoa, niillä hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata yhdessä potilaan kanssa.”

Turun yliopiston professorin ja Tyksin ylilääkärin Hasse Karlssonin mukaan resurssipulasta kärsivässä psykiatrisessa avohoidossa on syytä pohtia sitä, miten työntekijöiden välistä työnjakoa olisi kehitettävä.

”Mutta psykiatrisen potilaan hoitoa ei voida kuitenkaan toteuttaa mekaanisten operaatioiden muodossa. Potilaat eivät ole yksiköitä, joilla on jokin tauti ja jota ”robottiarmeija” voisi hoitaa tietyn kaavion mukaan. Vaarana on se, että unohdetaan että hoitosuhde on kaiken toiminnan pohjana. Ei ole olemassa laadukasta psykiatriaa ilman hyvin toimivia hoitosuhteita”, Karlsson sanoo.

Eräs Jorvin lääkäri toteaa, että lain mukaan lääkärin on tutkittava potilas, arvioitava hoidon tarve, tehtävä taudin määritys ja hoitosuunnitelma.

”Sinänsä toiminta on varsin lääkärikeskeistä, mutta kun se määritellään laissa, niin silloin on toimittava näin. Tilanne on kuitenkin huolestuttava. Kuka vastaa potilaiden hoidosta, jos toistakymmentä erikoislääkäriä Jorvista lähtee”, hän kysyy.

Haastava kevät

Markku Mäkijärven mukaan potilaiden hoito järjestetään normaaliin tapaan ja lähtevien lääkäreiden tilalle pyritään palkkaamaan uudet.

”Kevät tulee kuitenkin olemaan jonkin verran haastava vajaan lääkärimiehityksen takia”, Mäkijärvi sanoo.

Suomen Kuvalehti kertoi Jorviin syntyneestä vaikeasta asetelmasta jo viime kesänä (SK 28/2011). Grigori Joffe aloitti työnsä HUS:ssa helmikuussa 2008, ja jo saman vuoden marraskuussa Psykiatrian tulosyksikön työntekijät vaativat hänen erottamistaan. HUS:n johdolle osoitetussa kirjeessä todettiin, että Joffe on saanut yksikön sekasortoon.

Tuolloin Joffe kuvasi Helsingin Sanomissa tilannetta vakavaksi ja valitettavaksi. Hänen mukaansa psykiatrian ongelmat juontuivat osittain jo häntä edeltäneeltä ajalta.

Psykiatrian toimialalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS jakautuu Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) toimialueeseen ja lisäksi neljään sairaanhoitoalueeseen. Hyksin muodostavat Jorvin ja Peijaksen sekä Helsingin sairaalat.