Kittilän vs. kunnanjohtajan valinnasta valitus: Valitulla kokemusta reilu kuukausi, rannalle jääneellä 18 vuotta

Hallinto-oikeuteen valittaneen Harri Mattilan mukaan luottamushenkilöiden tavoite on ollut omien tekojen peittely.
Kittilän kunnantalo.
Kittilän kunnantalo. © VESA MOILANEN / Lehtikuva

Sanna Ylinampan valinnasta Kittilän vs. kunnanjohtajaksi on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Virkaa hakenut filosofian maisteri ja sosionomi Harri Mattila vaatii valintapäätöksen kumoamista ”virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, kunnanvaltuuston toimivallan ylittävänä ja lainvastaisena”.

Mattilan mukaan valtuuston päätös tulee välittömästi asettaa täytäntöönpanokieltoon, jotta muutoksenhaku ei käy tarpeettomaksi. Hän pyytää hallinto-oikeutta käsittelemään valituksensa kiireellisenä.

Valituksessa on kysymys tästä:

Kittilän kunnanvaltuusto valitsi 13. joulukuuta 2017 vs. kunnanjohtajaksi varatuomari Sanna Ylinampan äänin 19-8. Vaalissa Harri Mattila sai siis kahdeksan ääntä.

Valintatilanteessa valtaosa kuntapäättäjistä oli ilmeisesti tietoisia, että Sanna Ylinampa on epäiltynä virkarikoksista KRP:n tutkinnassa. 

Vs. kunnanjohtajaksi hakeneiden ansiovertailu pidettiin salassa ennen päätöksentekoa. Ehdokkaiden ansioita ei voitu käsitellä julkisuudessa ennalta.

Suomen Kuvalehti vaati kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen ansiovertailun käyttöönsä julkisuuslain perusteella. Ansiovertailu kertoo saman, minkä Harri Mattilan valitusasiakirjakin: Mattila on Ylinampaa selkeästi ansioituneempi.

 

Sanna Ylinampalla on vähäinen työkokemus vaativaan kriisikunnan johtajan virkaan. Hän on toiminut vajaat kolme vuotta sosiaalityöntekijänä eri kunnissa ja yhdeksän kuukautta projektipäällikkönä Enontekiön ja Muonion kunnissa.

Ylinampa toimi viime syksynä Kittilän kunnan hallintojohtaja Esa Mäkisen vuosilomasijaisena vajaat kaksi kuukautta syyskuulta lokakuun lopulle, kun Mäkistä ei päästetty palaamaan kesken loman kunnanhallituksen esittelijäksi.

Lisäksi Ylinampa sijaisti vs. kunnanjohtaja Timo Kurulaa (kesk) marraskuun 2017 alusta lähtien, kun Kurula oli vetäytynyt sairaus- ja vuosilomille. Kurulaa vastaan oli nostettu syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja työrikoksista.

Kokemusta kunnan johtamisesta Ylinampalla oli siis vajaat puolitoista kuukautta, kun hänet valittiin vs. kunnanjohtajaksi vuoden 2018 loppuun asti.  

 

Harri Mattilan valitusasiakirjasta käy ilmi valinnan epäasiallisuus. Mattila kertoo valituksessaan myös oman käsityksensä Kittilän päätöksenteon tilanteesta.

Mattila korostaa, että vs. kunnanjohtajan valintaa koskeviin  päätöksiin ovat osallistuneet syytteessä olevat luottamushenkilöt Raili Fagerholm (vas), Susanna Kantola (kesk), Merja Korva (kesk), Vuokko Mäntymaa (kesk), Tarmo Salonen (sit/ps) ja Vilho Molkoselkä (vas).

Mattilan mukaan heidän ei olisi pitänyt olla enää mukana kunnallisessa päätöksenteossa.

”Heidät olisi tullut kunnan toimesta pidättää heti luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa”, Mattila kirjoittaa valituksessaan ja viittaa Oulun syyttäjänviraston tiedotteeseen syytteiden nostamisesta 13. lokakuuta 2017.

Päätös on Mattilan mukaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Harri Mattila toteaa, että päätöksenteon laillisuutta ja uskottavuutta on heikentänyt merkittävästi se, että ”vastoin yleistä oikeuskäsitystä ja etua toimiessaan nämä päättäjät ovat pyrkineet jatkamaan omien intressiensä edistämistä päätöksenteossa”.

Eikä Mattila säästele sanojaan arvioidessaan valintapäätöstä. Hänen mukaansa tarkoituksena ”on ollut luoda edellytyksiä heidän syytteenalaisten päätöstensä ja toimiensa aiheuttamien vahinkojen ja haittojen peittelylle”.

 

Mattila nostaa valituksessaan esille myös Sanna Ylinampan päätymisen epäillyksi virkarikoksista. Hän arvelee, että tieto rikosepäilystä on ollut kunnanhallituksen haastattelutoimikunnan yleisessä tiedossa jo hakijoiden haastatteluvaiheessa.

Yle Rovaniemi uutisoi Ylinampaan kohdistuneesta rikosepäilystä 21. joulukuuta 2017.

Mattila katsoo, että tällainen epäily haittaa vs. kunnanjohtajan viran hoitamista.

”Kittilän päätöksenteko-ongelmien laaja-alaisuus, monimutkaisuus, yhteenkietoutuneisuus ja pitkäkestoisuus huomioiden Ylinamman olisi tullut ilmeisen esteellisenä pidättäytyä vs. kunnanjohtajan viran hoitamisesta kokonaan vuoden 2018 osalta”, Mattila toteaa kunnallisvalituksessaan.

Mattilan mukaan häntä on syrjitty työhönotossa.

Täysin oma lukunsa on vs. kunnanjohtajaksi hakeneiden pätevyys.

Harri Mattila katsoo tulleensa Kittilän kunnan toimesta syrjityksi sukupuolen perusteella. Hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa on jätetty ottamatta huomioon ja hänet on jätetty valitsematta virkaan selvästi ansioituneempana hakijana.

Mattilan mukaan on selvää, että Kittilän virantäyttöprosessissa on hänen osaltaan vahvat perusteet tasa-arvolain mukaiselle syrjintäolettamalle. Hän varaakin oikeuden erillisessä prosessissa vaatia Kittilän kunnalta hyvitystä työhönotossa tapahtuneesta syrjinnästä.

Harri Mattila korostaa, että valituksi tulleella Sanna Ylinampalla on kunnanjohtajakokemusta yksi kuukausi, varalle valitulla Mattilalla 18 vuotta. Ylinampalla on esimieskokemusta yksi vuosi, Mattilalla vähintään 29 vuotta.

Lisäksi Mattilalla on muutosjohtajakokemusta kuntaliitoksen ja sote- ja maakuntauudistuksen osalta yhteensä 2 vuotta 4 kuukautta, toimitusjohtajakokemusta yli 3 vuotta sekä pitkäaikainen työkokemus maanviljelijänä.

Mattila on hoitanut kuntajohtajan virkojen ohella myös elinkeinojohtajan, kehitysjohtajan ja perusturvajohtajan virkoja sekä projektipäällikön tehtäviä.

Ylinampalla on oikeustieteen maisterin tutkinto. Mattilalla on filosofian maisterin tutkinto aineyhdistelmänä yleinen ja Suomen historia, valtio-oppi, julkisoikeus, kansainvälinen oikeus ja julkishallinto.

Mattilalla on myös johtamisen erikoisammattitutkinto ja jatko-opintoja yliopistossa aluetieteessä ja yrityksen johtamisessa.

Lisäksi Mattilalla on sosionomin tutkinto – niin sanottu kunnallistutkinto – pääaineena kunnallisoikeus ja yhtenä sivuaineena yksityisoikeus. Mattila toteaa valituksessaan, että maininta sosionomin tutkinnosta puuttui ansiovertailusta.

Harri Mattila on liittänyt valitusasiakirjoihinsa Kittilälehden 20. joulukuuta 2017 julkaiseman uutisen, jonka mukaan valtuuston valinnassa olisi noussut keskeiseen osaan oikeudellinen osaaminen.

”Tällaista osaamiskriteeriä ei hakuilmoituksessa kuitenkaan asetettu eikä sitä hakijan haastattelussa erityisesti painotettu”, Mattila toteaa.

Mattila mainitsee valituksessaan, että pitkän kuntajohtajan työuran aikana hänelle on kertynyt paljon kokemusta oikeudellisten ongelmien selvittelystä ja oikeudellisten asiantuntijapalvelujen käytöstä.

 

Valituksessaan Harri Mattila toteaa, että jos ansioituneinta hakijaa ei valita, siihen on oltava yleisen mittapuun mukaan hyväksyttävä syy, joka työnantajan tulee myös osoittaa.

”Tällaisia syitä ei ole kuitenkaan valtuuston päätöspöytäkirjassa nähtävissä”, Mattila kirjoittaa. ”Jättäessään pätevämmän viranhakijan valitsematta Kittilän kunnanvaltuusto on tietoisesti syyllistynyt harkintavallan väärinkäyttöön.”

Mattila katsoo tulleensa vs. kunnanjohtajan virantäytössä Kittilän kunnanvaltuuston päätöksellä syrjityksi, ”koska minut on selvästi ansioituneempana jätetty valitsematta virkaan monipuolisesta ja pitkästä koulutuksestani ja työkokemuksestani huolimatta. Valtuuston päätös on siten tasa-arvolain vastainen.”

Harri Mattila vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen pikaisesti.

Sanna Ylinampan edeltäjän, viime keväänä vs. kunnanjohtajaksi valitun Timo Kurulan valintaprosessi on jo KRP:n tutkinnassa. Valinnasta on myös valitettu hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä antanut asiassa päätöstä. Kurulan toimikausi on jo päättynyt.