Mainos

Askeleen edellä tekoälyn ja ekosysteemien avulla

Mainos Vastuullisuus 2021 15.10.2021 15:38
MAINOS: GSD NORDIC
MAINOS: Forssan seudulla on suuri määrä kiertotalousosaamista ja sen ympärille on rakentunut ainutlaatuinen ekosysteemi. Osaamisen kehittäminen ja jatkuminen vaatii ennakointia ja varautumista. Tulevaisuuden visioinnin tueksi valjastetaan tekoäly, joka toimii työkaluna muun muassa koulutuksen suunnittelussa.

Mistä tehdään tulevaisuu-den osaajat ja tekijät? Entä millaisia ovat tulevaisuu-den työpaikat ja yrityk-set? Millaista koulutusta tarvitaan? Nämä asiat puhuttavat Forssan seudulla yhtä paljon, kuin joka puolella muuallakin. Sillä erotuksella, että Forssan seudulla ollaan kysymyksiä pidemmällä.

”Olemme antaneet omaa osaamistam-me ja työpanostamme erilaisiin tulevai-suuden työkalujen kehittämishankkeisiin. Sen ansiosta olemme mukana tulevaisuus-työn kärjessä ja saamme työkalut käyttöömme ensimmäisten joukossa”, kertoo Forssan Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki.

Uusimpana on oppivan tekoälyn hanke, jossa kehitetään uudenlaista työkalua kun-ta- ja valtionhallinnon suunnittelutyöhön.

”Projektissa yhdistetään ja mallinnetaan datatietojen avulla erilaisia menestyspol-kuja. Tekoälyn avulla tietoja voidaan luo-kitella siten, että syntyy tarkkoja alueellisia ennusteita ja yksittäisiin yrityksiin koh-distuvia tietoja muun muassa osaamistar-peesta ja ajankohtaisesta rekrytointitilan-teesta”, Riihimäki toteaa.

Ekosysteemit työympäristönä

Forssa on tunnettu ainutlaatuisesta kierto-talouden ekosysteemistään. Nyt ekosystee-miajattelua ja toimintamallia ollaan tuo-massa myös työllisyyden palveluihin.

”Ekosysteemin etuna on avoin vuorovai-kutus, tiedonsiirto ja osaamisen yhdistämi-nen. Kun tavoitteet ovat yhteisiä, pitää olla joustava ja mukautuva”, Riihimäki pohtii.

Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä iso ongelma monella alalla. Se es-tää yritysten kasvun ja yleisen kehittymisen.

”Kiertotalous isossa perspektiivissä tulee muuttamaan toimialoja ja työn tekemis-tä. Kun maailma muuttuu nopeasti, myös yhteiskunnan rakenteita on muutettava. Vaikutuksia tehdään vain tekemällä asioita täysin uudella tavalla.”

 

www.fyk.fi