Kaivosyhtiö Terrafame pulassa sulamisvesien kanssa: Sulfaatin määrä noussut yli raja-arvojen, yhtiö hakenut lupaa lisäpäästöille

Kainuun ely-keskus on antanut Terrafamelle kirjallisen huomautuksen luparaja-arvoista ja vesienhallinnasta. Hallintopakkomääräystä ei ole annettu.
Talous 27.4.2020 15:11
Terrafamen bioliuotuskasoja © Kimmo Rauatmaa/Lehtikuva

Talven valtavan lumikuorman sulaminen aiheuttaa vaikeuksia valtion enemmistöomistamalle Terrafamen nikkelikaivokselle Sotkamossa.

Suomen ympäristökeskuksen lumi- ja sulamisvesiseurannan mukaan kaivoksen lähistöllä lumen määrä on ollut ennätyslukemissa ja sulamisvedet lisääntyvät kevätauringon myötä.

Sulamisvedet ovat lisänneet merkittävästi Terrafamen kaivosprosessissa olevan veden määrää. Kaivoksen puhdistettuja purkuvesiä on johdettu tavanomaista enemmän Nuasjärveen, Oulun seudun vesistöihin ja Vuoksen vesistöalueelle etelään.

Samalla kaivoksen suuret vesimassat nostavat väistämättä purkuputken kautta juoksutettavan veden sulfaattipitoisuutta. Liiallinen sulfaatti rehevöittää vesistöjä ja heikentää veden laatua.

Terrafamen ympäristöluvan mukaan pitoisuusraja on 2 000 milligrammaa litrassa. Raja ylitettiin yhtiön tiedotteen mukaan lievästi maaliskuussa, jolloin sulfaattipitoisuudeksi mitattiin 2 031 milligrammaa litrassa.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen toteaa, että kevään sulamisvesien hallinta on ”haastavaa”. Yhtiö on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselta uutta ympäristölupaa.

”Tällaisen poikkeuksellisen sateisen ja haastavan sääolosuhteen varalle olemme hakeneet uudessa ympäristöluvassa lupaa normaaliolosuhteita korkeampiin päästörajoihin. Toivomme, että uudessa ympäristöluvassa poikkeukselliset sääolot on huomioitu.”

 

Kainuun ely-keskus ja samaisen viraston patoturvallisuusviranomainen ovat seuranneet kaivoksen vesitilannetta koko talven.

Ympäristövastuuyksikön ylitarkastaja Riina Päätalo kertoo, että ympäristöturvallisuuteen ja patoturvallisuuteen liittyvät riskit ovat hallinnassa, mutta Terrafamen vesienhallinta ei ole kokonaisuudessaan ympäristöluvan edellyttämällä tasolla.

Viranomaisen näkemys perustuu siihen, että mallintamalla ennakoidut päästöt ylittävät purkuputkelle määrättyjä pitoisuus- ja kuormaraja-arvoja.

”Ely-keskus on antanut Terrafamelle kirjallisen huomautuksen luparaja-arvojen noudattamisesta ja vesienhallinnan parantamisesta, mutta ei ole antanut hallintopakkomääräyksiä”, Päätalo toteaa.

Vaikka sulfaattipitoisuudet ovat hetkellisesti nousseet hieman, Terrafame ei ole kuluneen kevään aikana ylittänyt purkuputkelle talvikuukausille määriteltyä sulfaattikuormaa, joka on 1 000 tonnia sulfaattia kuukaudessa.

”Tämänhetkisen Terrafamen mallinnuksen mukaan huhtikuussa talvikuukausille määrätty sulfaattikuorman raja-arvo 1 000 tonnia sulfaattia purkuputken pitkin Nuasjärveen ylittynee noin 300 tonnilla.”

”Tämänsuuruinen ylitys ei ole ympäristövaikutuksiltaan merkittävä. Huhtikuulle mallinnetussa ylityksessä olisi kyse kuitenkin selvästä luparaja-arvon ylityksestä.”

Päätalon mukaan sulfaatin vuosikiintiö lähijärviin Oulujoen suuntaan ylittyisi tänä vuonna noin 100 tonnilla sulfaattia.

”Kuormia ennakoitaessa on huomioitava, että mallinnuksiin liittyy aina tiettyä epävarmuutta ja mallinnukset tehdään mieluummin ylä- kuin alakanttiin, jotta ne palvelevat varautumista ja riskien hallintaa.”

 

Edellisinä talvina Terrafame on pystynyt juoksuttamaan vedet lupa-arvojen sallimissa rajoissa ja talvi 2019–2020 näyttääkin olevan sen ensimmäinen koetinkivi. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2015 sen jälkeen, kun Talvivaara oli kaatunut valtion syliin.

Terrafame kärsii monien muiden yhtiöiden tavoin koronakriisistä.

Metallien hinnat ovat laskeneet, mutta muuten koronapandemia ei yhtiön mukaan ole vaikuttanut kaivoksen alkuvuoden toimintaan. Terrafamen kannattavuus on laskenut hivenen verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan pitäisi olla toiminnassa vuoden 2020 aikana.