Krapulapäiviä vastavakoilussa – salainen tutkimus paljastaa Supon ilmapiiriongelmat

Kotimaa 21.3.2012 14:55
Supon sisäisen ilmapiiritutkimuksen mukaan virastossa on ollut päihdeongelmia ja niihin on suhtauduttu osittain välinpitämättömästi. Kuva Pekka Sakki / Lehtikuva.

Suojelupoliisin salaisen ilmapiiritutkimuksen mukaan Supossa on ollut päihdeongelmia. Suomen Kuvalehden haltuunsa saaman sisäisen tutkimuksen mukaan ainakin kolme yksikköä raportoi 2010, että työyhteisön henkilöstöllä on melko varmasti ongelmia päihteiden kanssa.

Johto ja johdon tuki -nimisen yksikön työntekijöistä jopa sata prosenttia oli tätä mieltä. Asian vakavuutta korostaa, että puolet vastanneista kertoi, että työpaikalla ongelmaan suhtaudutaan välinpitämättömästi.

Päihteiden käytöllä oli myös vakavia seurauksia. Puolet johdon tuen henkilökunnasta kertoi havainneensa päihteisiin liittyviä ongelmia, kuten kuukausittaisia krapulapäiviä ja myöhästymisiä.

Vielä huolestuttavammat seuraukset päihteiden käytöstä oli vastavakoiluyksikössä. Vastanneet kertoivat päivittäisistä ja viikoittaisista poissaolo- ja krapulapäivistä sekä myöhästymisistä. 44 prosenttia ilmapiiritutkimukseen osallistuneista vastavakoilun työntekijöistä kertoi, että poissaolopäiviä tapahtui päihteiden käytön vuoksi päivittäin, viikottain ja kuukausittain.

Päihdeongelmien esiintymistä piti melko varmana vajaat kaksi kolmasosaa. Vajaat 40 prosenttia kertoi, että työpaikalla suhtaudutaan kyseisten henkilöiden päihdeongelmaan välinpitämättömästi.

Myös Supon sisäisten palvelujen yksikön vastauksista käy ilmi, että päihdeongelmaa piti melko varmana 41 prosenttia vastanneista. Krapulapäivistä raportoi 13 prosenttia henkilöstöbarometriin vastanneista.

Yhdessäkään yksikössä ei kuitenkaan uskottu työntekijöiden esiintyneen päihtyneenä.

Suojelupoliisi ei halua kommentoida ilmapiiritutkimuksen tietoja.

”Henkilöstöbarometri on poliisin ja poliisiyksiköiden sisäiseen käyttöön laadittu asiakirja”, Supon viestintäpäällikkö Liinu Lehto-Seljavaara kertoi SK:lle sähköpostin välityksellä.

Henkilöstöbarometri toteutettiin haastattelemalla työntekijöitä Supon eri yksikössä. Suomen Kuvalehden saamassa materiaalissa on vastauksia usealta eri osastolta.

Suojelupoliisissa työskentelee yli 200 henkilöä. Henkilöstöbarometriin vastasi enemmistö henkilökunnasta.

Osaamattomia esimiehiä

Vastausten perusteella Supon työntekijät osoittivat selkeää epäluottamusta esimiehiään kohtaan. Päälliköiden johtamistapaa pidettiin osaamattomana ja epätoivottavana. Vastavakoiluyksikössä tätä mieltä oli 40 prosenttia, tilannekuvayksikössä jopa 43 prosenttia ihmisistä.

Esimiesten toimintaa pidettiin myös epäoikeudenmukaisena. Tätä mieltä oli keskimäärin noin 20 prosenttia vastanneiden yksiköiden työntekijöistä. Keskimäärin 65 prosenttia vastasi, että epäoikeudenmukaista toimintaa esiintyi vähän tai ei lainkaan.

Poikkeuksellisen voimakasta ryöpytystä sai esimiesten toiminta henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisessä. Jopa puolet kahden yksikön henkilökunnasta katsoi, että tämä toteutuu huonosti tai ei lainkaan. Neljäsosa kuuden yksikön työntekijöistä painotti, että henkilöstön hyvinvointi ei toteudu omassa yksikössä eikä sitä huomioida riittävästi yksikön toiminnassa.

Esimiehien toimintaan kohdistuneesta kritiikistä huolimatta Supon työntekijät olivat tyytyväisiä siihen, miten heidän työtään arvostetaan. Työyhteisöissä ihmiset myös saivat tarvittaessa toistensa tukea ja apua. Työn paine ei aiheuttanut ongelmia läheisissä ihmissuhteissa eikä työ aiheuttanut riittämättömyyden tunteita. Suurin osa kertoi nukkuvansa yönsä hyvin.

Suuri enemmistö oli sitä mieltä, että yksikössä sinänsä vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhdessä tekemisen henki. Ammatillista etiikkaa pidettiin horjumattomana.

Johtopäätös ilmapiiritutkimuksen tarpeellisuudesta kävi ilmi, kun työntekijöiltä kysyttiin, onko henkilöstöbarometri-kyselyllä ollut käytännön vaikutuksia. Selvä enemmistö katsoi, että vaikutuksia on ollut melko vähän tai erittäin vähän.

”Työilmapiiri on hyvä”

Ilmapiiritutkimuksen tulokset ovat yllättäviä.

Suomen Kuvalehti kertoi kiusaamistapauksista Supossa 26. marraskuuta 2010 (SK 47/2010). Yli 40 vuotta Supossa työskennellyt ylitarkastaja Matti Mikkola kertoi joutuneensa järjestelmällisen syrjinnän ja kiusaamisen kohteeksi 16 vuoden ajan. Hänen mukaansa Supossa vallitsee pelon ilmapiiri ja kiusattuja on useita.

Heti samana päivänä suojelupoliisi julkaisi tiedotteen, jossa Supon apulaispäällikkö Petri Knape kertoi samana vuonna julkaistusta henkilöstöbarometristä. Knapen mukaan barometri mittaa muun muassa työyhteisön sisäisiä ristiriitoja ja jännitteitä.

”Työilmapiiriä koskevat tulokset ovat kokonaisuudessaan olleet hyvällä tasolla ja parantuneet vuosien varrella”, Knape lausui.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero puolestaan kertoi 21. tammikuuta 2011, että Poliisihallituksen selvityksen mukaan suojelupoliisin työilmapiirissä ei ole havaittu vakavia ongelmia. Poliisihallitus oli selvittänyt väitteitä epäasiallisesta kohtelusta osastopäällikkö Paavo Selinin kiusaamistapaukseen liittyen.

Samana päivänä myös suojelupoliisin päällikkö Ilkka Salmi totesi, että työilmapiiri Supossa on hyvä. ”Tätä näkemystä tukee viime vuonna toteutetun henkilöstöbarometrin tulokset. Katson, että julkisuudessa esitetyt kielteiset väitteet Supon työilmapiiristä ovat olleet vahvasti liioiteltuja”, Salmi esitti.

Kuitenkin 15 prosenttia esimerkiksi tilannekuvayksikön henkilöstöstä kertoi, että työpaikkakiusaamista tai simputusta esiintyi melko paljon tai erittäin paljon. Sisäisten palvelujen yksikössä tätä mieltä oli 11 prosenttia.

Supon ilmapiiriä kommentoineilla Knapella, Paaterolla sekä Salmella oli tiedossaan sisäistä työilmapiiriä koskeneen tutkimuksen tulokset.

Viestintäpäällikkö Liinu Lehto-Seljavaara kertoo SK:lle, että Supolla ei ole lisättävää 26.11.2010 annettuun tiedotteeseen, jossa todetaan, että Suojelupoliisin työilmapiiri on hyvä.